Un poble amb un Ajuntament que t’escolta. Que si reclames alguna cosa, no et faci creure que la culpa és teva. Que t’ajuda. Que està amb tu. Un poble que defensa i protegeix la qualitat dels serveis públics, base de l’estat del benestar. Que defensa els interessos dels tianencs i tianenques a les administracions supramunicipals, especialment en matèria d’educació, sanitat, serveis socials, atenció a la dona, ocupació o transport públic. Un poble segur. Que puguis sortir de casa sense por que quan tornis t’ho trobaràs tot regirat. I que quan siguis dins no tinguis cap ensurt. Tiana ha de ser un poble que miri cap al segle XXI. Més ben comunicat. Amb més cobertura de telèfon i de TDT. I modern. Hem de governar la innovació i posar la gent al focus de totes les polítiques.

 

1- Poble viu 2- Poble educador 3- Poble verd 4- Més serveis públics de qualitat

4.1 Governança

4.2 Govern obert i atenció a la ciutadania

4.3 Serveis públics

4.4 Telecomunicacions i correu postal

4.1 GOVERNANÇA

Fomentar el diàleg polític i enfortir els drets democràtics

 • Promoure un pacte entre les forces polítiques de Tiana per arribar a grans acords en els grans temes que afecten el poble i fomentar el treball conjunt, des de la responsabilitat, l’honestedat i el respecte.
 • Impulsar una nova cultura democràtica per prevenir la corrupció i recuperar la confiança de la ciutadania en la política i les institucions donant compliment al Codi Ètic de l’Ajuntament de Tiana.
 • Defensar els interessos dels veïns i veïnes de Tiana davant els organismes supramunicipals.
 • Impulsar la carta de serveis de l’Ajuntament de Tiana.
 • Recuperar el Síndic/a de Greuges Municipal.
 • Reformar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per actualitzar-lo a les necessitats de la institució i avançar cap a una democràcia més participativa.

 

Aplicar la regla de les tres e: economia, eficàcia i eficiència

 • Fer una auditoria econòmica i financera a l’inici i al final del mandat.
 • Impulsar una fiscalitat municipal més justa. Revisar el sistema de taxes i bonificacions fiscals amb l’objectiu d’atendre millor les necessitats socials, prioritzant les persones més desfavorides.
 • Contractar de forma legalment i èticament impecable, socialment responsable i econòmicament eficient.
 • Promoure l’estalvi i aplicar austeritat, seny i creativitat per tirar endavant projectes i activitats a un cost assumible. Promoure el pressupost base zero com a metodologia pressupostària per racionalitzar la despesa.
 • Impulsar una execució del pressupost amb vocació social. El baix nivell d’execució pressupostària i l’ús acotat per llei del romanent líquid de tresoreria a inversions sostenibles ha condicionat aquests dos últims anys la despesa social.
 • Fer una auditoria de la gestió dels serveis municipals externalitzats.

 

Passar a l’acció: connectar les decisions polítiques amb una gestió tècnica efectiva, que faci possible el compliment del mandat democràtic, d’acord amb els recursos humans i econòmics disponibles

 • Impulsar una nova cultura institucional per passar de la gestió rutinària a la gestió eficient. Hem de fer que les coses que volem que passin, passin de debò. Treballarem en equip, amb planificació, en un clima de confiança i respecte per avançar cap a l’administració deliberativa i la cogestió. Cal alinear els objectius estratègics amb els objectius executius a través d’una coordinació político-tècnica permanent. Impulsant una direcció efectiva integrada del procés de creació de valor públic per tal d’optimitzar la consecució dels objectius de govern i la millora continuada de la institució, amb eficàcia. Alinear la gestió executiva amb la gestió pressupostària a través d’una coordinació permanent.
 • Impulsar la gestió per resultats a través d’un sistema de mesura de la performance de les polítiques municipals.
 • Aprovar i fer públic a l’inici de mandat el pla de govern a través del Pla d’Actuació Municipal i fer un seguiment permanent sobre el grau de compliment.
 • Actualitzar el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament.
 • Apoderar els treballadors i treballadores municipals amb una adequada política de planificació i gestió de recursos humans: qualificació, formació i motivació. Fomentar la formació continuada.

 

Participació ciutadana

 • Generar espais de participació formals i públics que fomentin la cogestió i tinguin una incidència real sobre l’agenda i els programes de govern. [Veure 1.1]

 

Drets, llibertats i sobirania

 • Des de Junts per Tiana ens comprometem a treballar per assolir un govern municipal sobiranista pel mandat 2019-2023. A votar a favor per a la continuïtat de Tiana a l’AMI. A proposar i promoure Tiana com a municipi republicà, fidel al mandat popular, entenent que aquesta forma de govern representa la concreció dels principis de llibertat, d’igualtat i de compromís amb els drets polítics socials i de gènere.

 

Enfortir els vincles amb Montgat

 • Enfortir els vincles amb el poble veí de Montgat, amb el qual ens uneix una història comuna, buscant noves vies de col·laboració i mancomunació de serveis.

4.2 GOVERN OBERT I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Reformar l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania

 • Impulsar un canvi profund en la relació entre l’Ajuntament i la ciutadania a partir d’una reforma integral de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.
 • Reforçar els canals d’atenció: presencial, telèfon, tràmits en línia, xarxes socials municipals, butlletí municipal.
 • Impulsar la finestreta única i l’oficina electrònica per facilitar el tràmits a la ciutadania.
 • Fer una avaluació permanent del temps de resposta de l’Ajuntament i del grau de satisfacció de la ciutadania davant les consultes a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

 

Impuls a les polítiques de govern obert

 • Garantir una aplicació rigorosa i efectiva de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Implantar un model de govern obert dins l’Ajuntament que integri les polítiques de transparència, de dades obertes i de participació ciutadana.
 • Crear la regidoria de Transparència.

  Isaac Salvatierra

 • Crear la Comissió de la transparència i de l’evolució democràtica de les polítiques públiques de Tiana, amb la participació de càrrecs electes, treballadors i treballadores municipals, entitats i ciutadania, que supervisarà l’execució de les polítiques de transparència de l’Ajuntament. També supervisarà la comunicació institucional.
 • Millorar el nou portal de transparència del web municipal i abocar-hi tota la informació pública. La informació serà permanent, actualitzada, comprensible, reutilitzable i contrastable amb la font original.
 • La transparència és una eina clau per prevenir la corrupció: màxima transparència i informació pel que fa a la contractació i a les subvencions públiques.
 • Transmetre els plens municipals en vídeo i ràdio en directe per streaming i incorporar el sistema de videoactes per millorar la transparència i l’eficiència, modernitzar l’oficina de secretaria i eliminar feina absurda a ple segle XXI.
 • Publicar els pressupostos municipals i la seva execució trimestral de manera entenedora al web municipal.
 • Elaborar el Registre de Grups d’Interès previst a la Llei de Transparència.
 • Difondre al web i a les xarxes socials municipals l’agenda pública de l’alcalde i la resta de càrrecs electes, amb indicació i el detall de les activitats celebrades.
 • Informar de manera entenedora de les retribucions dels càrrecs electes.
 • Fer públiques les preactes de la Junta de Govern en menys de 24 hores de la seva realització. Anunciar els grans acords immediatament a la ciutadania.

 

Millorar la comunicació de l’activitat municipal

 • Donar a conèixer la informació municipal i les activitats que es fan al poble aprofitant el canal més adient en cada cas, comunicant-ho amb prou antelació.
 • Prioritzar els canals digitals fent un ús auster del paper, per estalvi i per compromís amb el medi ambient.
 • Millorar el nou web municipal i convertir-lo en una mitjà eficaç d’informació, atenció a la ciutadania i gestió de tràmits en línia, a través de la seu electrònica.
 • Editar un butlletí electrònic (newsletter) periòdic amb informació municipal.
 • Crear un llibre d’estil de les xarxes socials municipals per garantir una gestió professional, coherent i eficient.
 • Impulsar el Whatsapp o altres eines de missatgeria instantània gratuïta com a canal de difusió i comunicació amb els veïns i veïnes, garantint sempre la protecció de dades personals.
 • Establir un protocol d’actuació per connectar la gestió dels canals digitals amb l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i amb cada una de les àrees municipals amb un temps de resposta òptim.
 • Crear una agenda d’actes centralitzada per millorar la coordinació entre l’Ajuntament i les entitats del poble i per millorar la comunicació.

4.3 SERVEIS PÚBLICS

Millorar les prestacions del Consultori local de Tiana, especialment el servei de pediatria

Ramon Coll al consultori local

 • Defensar un sistema públic de salut de qualitat.
 • Reclamar augmentar les hores del servei de pediatria al Consultori local de Tiana. Fer una auditoria de les prestacions actuals del consultori local. Avaluar si els recursos humans i les prestacions en especialitats mèdiques i d’infermeria són les adequades pel nombre d’habitants de Tiana.
 • Valorar aplicar la clàusula de la modificació del conveni amb el CatSalut per la qual l’Ajuntament pot proposar millores en les prestacions de serveis o activitats de caràcter sanitari.

 

 

 

GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS EDUCATIVES I D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 • Reforçar l’educació infantil com una etapa educativa i no assistencial, i garantir-ne l’accés universal, augmentant els ajuts i baixant les quotes de l’escola bressol municipal per fer-les més equitatives, d’acord amb el sistema de tarifació social. [Veure 2.1]

 

Disminuir la sensació d’inseguretat i reforçar el cos de la Policia Local segons el model de seguretat sostenible

Defensa, desenvolupament i diplomàcia

La seguretat és un dret, un valor i una percepció. La seguretat és cosa de tots i tots som, una mica, corresponsables de la seguretat. Cal entendre la seguretat com una inversió i no com una despesa. El model de seguretat que ens sembla més adequat per Tiana és el que es coneix en el món teòric com el de la Seguretat Sostenible, que fixa els seus pilars bàsics en tres potes: la defensa, el desenvolupament i la diplomàcia. És el que es coneix com el mètode o sistema de les tres D.

Per defensa cal entendre els esforços econòmics, financers i personals que es fan des de la institució municipal en matèria de policia local i la coordinació amb el cos de policia de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, sense oblidar les competències que encara tenen els cossos policials estatals, com el Cos Nacional de Policial, sobre documentació (DNI i Passaport), i les que tenen a veure amb el control d’armes i explosius, que corresponen a la Guàrdia Civil.

Pel que fa a desenvolupament, cal focalitzar i prioritzar els àmbits de treball en les causes que generen la inseguretat i, per tant, dedicar esforços en la prevenció, en l’ajut a persones amb problemes, a impulsar polítiques socials que vagin adreçades al desenvolupament d’infraestructures que generin seguretat. Cal dirigir les inversions cap a aquells punts en què generin seguretat.

Pel que fa a la diplomàcia, la majoria de les actuacions que fan a Tiana la Policia Local i la policia de la Generalitat tenen a veure amb el civisme, amb l’ocupació de l’espai pública, i és precisament en aquests indrets on es generen els problemes de seguretat. En aquest sentit, cal formar al personal que s’encarrega de tasques en relació amb la seguretat en tècniques de mediació i de negociació. Però també cal formar i actualitzar a tots els treballadors socials en aquestes tècniques per abordar les diferents tipologies de violències: prioritzant la violència de gènere, però sense perdre de vista la violència a la llar, la violència institucional, la violència a l’esport, la violència contra la gent gran, etc.

 

Planificació i execució

 • Encarregar el disseny i posterior aprovació del Pla local de seguretat, seguint el model que proposa el Departament d’Interior en la seva Guia per l’aprovació d’un pla local de seguretat, i sol·licitar els ajuts i subvencions d’altres administracions. Per aprovar el Pla local de seguretat caldrà fer les reunions que siguin necessàries amb les entitats i amb el teixit associatiu del poble, i amb les persones expertes en seguretat, civisme i mobilitat. Una eina bàsica en aquest sentit és el Consell Local de Seguretat Ciutadana. Cal tenir present que l’any 2003 s’aprova la llei 4/2003 de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, a partir de la que Tiana estava obligada a disposar d’aquest instrument dissenyador de la política pública de seguretat. El Pla local de seguretat fixarà les prioritats en matèria d’inversions i recursos dels quals caldrà dotar-nos.
 • Impulsar el Consell Local de Seguretat Ciutadana. És un òrgan consultiu que tindrà com a finalitat l’assessorament i redacció de propostes i plans d’actuació en matèria de seguretat ciutadana, constituït com a punt de trobada permanent dels partits representats a l’Ajuntament, associacions, entitats representatives del poble, així com de tota aquella ciutadania interessada, en l’elaboració d’estratègies i desenvolupant línies i plans d’actuació destinats a abordar de transversal fenòmens complexos que no poden ser abordats únicament en una única perspectiva, sinó que han de tractar-se des d’un punt de vista global i implicant als serveis públics (policia, sanitat, educació, habitatge, cultura, promoció econòmica, etc.) i que també hauran de tenir en compte l’opinió dels moviments socials i de veïns. A títol d’exemple, es crearan comissions específiques a efecte d’estudiar i plantejar opcions viables i assumibles sobre:
   • L’assignatura pendent del model de Festa Major oberta, participativa i segura.
   • La recuperació de la Protecció Civil local i de la prevenció d’incendis a l’àrea forestal amb vigilància intensiva durant l’estiu.
   • La redacció de plans d’emergència específics per a cada edifici de titularitat municipal i dels parcs i espais públics més problemàtics.
   • Un estudi de mobilitat, obert a totes les parts implicades que contempli les possibilitats d’una millor gestió, seguretat i aprofitament del trànsit a la zona comercial.
   • L’estudi de quina quantitat d’il·luminació és més necessària a cada franja horària.
   • L’estudi de la situació de la policia local i dels actuals efectius, per tal d’adequar la ratio d’agent per nombre d’habitants adaptada a les necessitats reals del poble.
   • La convocatòria trimestral de la Junta de Seguretat Local, oberta i amb participació de partits, associacions, entitats representatives del poble, així com de tots aquells tianencs interessats.

 

Policia local

Ha de ser el pal de paller sobre el qual pivoti la política pública de seguretat i, per tant, caldrà adequar-la a les necessitats que el poble té en aquests moments. Cal dotar-la de mitjans tècnics per poder fer la seva feina amb garanties i cal establir els elements de coordinació que la llei estableix de forma periòdica i obligatòria.

 • Obrir un concurs públic perquè un professional de la seguretat pública de Catalunya format a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, assumeixi el comandament de la Policia Local, ara en funcions.
 • Augmentar el pressupost per cobrir les places vacants. Cal garantir una oferta pública de les places, a través de concurs públic. I cal la dotació pressupostària i la creació de cursos de promoció.
 • Modernitzar els instruments i eines amb les quals treballa la nostra policia. Cal fer-la responsable d’aquells àmbits de la seguretat que avui per avui són estratègics, com les càmeres de videovigilància per la seguretat, càmeres de control i gestió del trànsit i aplicacions de seguretat amb connexió directa a la policia.
 • Dotar de la partida pressupostària adient per a la formació continuada dels agents per abordar problemàtiques concretes i establir estratègies en absentisme escolar, temptatives de robatoris amb força a habitatges, violències contra la gent gran, menors, dones o immigrants.
 • Millorar la coordinació Policia Local-Mossos d’Esquadra. Augmentar les reunions de la mesa de coordinació operativa amb els Mossos i de la Junta Local de Seguretat.
 • Aprovar un protocol contra la violència masclista i un pla de formació als agents dins el pla local d’equitat de gènere. Impulsar un protocol d’atenció a les víctimes dels robatoris a domicili.
 • Apostar pel govern obert amb transparència i rendició de comptes. Crear un web específic i compte de Twitter.

 

Mobilitat i protecció civil

 • Impulsar el Pla local de Mobilitat Urbana. [Veure 3.3 ]
 • Impulsar el pla de Protecció Civil, DUPROCIM.

 

Enfortir La Local com a mitjà de comunicació plural i amb vocació de servei públic

 • Crear el Consell de Mitjans de Comunicació, que haurà de nomenar un president de reconegut prestigi professional, que no podrà ser un càrrec vinculat a l’Ajuntament ni ser membre de cap formació política.
 • Aprovar un reglament específic de gestió de Ràdio Tiana i La Local, que passaran a dependre del Consell de Mitjans de Comunicació. Ni l’alcalde, ni la resta de càrrecs electes no tindran potestat per definir o canviar els continguts de les notícies.
 • Enfortir i prioritzar els recursos a La Local dins un procés de transició digital multiplataforma dels mitjans públics que aposti per l’eficiència.

4.4 TELECOMUNICACIONS I SERVEI POSTAL

Millorar la recepció de la TDT, la telefonia mòbil i el servei de Correus

 • Promoure accés real a una oferta assequible i variada de serveis de telecomunicacions de la màxima qualitat, capacitat i neutralitat.
 • Mediar amb els operadors per millorar la recepció de la TDT.
 • Mediar amb els operadors de telefonia mòbil per millorar el senyal.
 • Reclamar a Correus una millora general del servei a Tiana.
 • Promoure ordenances municipals de desplegament de nova infraestructura mitjançant WiMAX o altres tecnologies, que promoguin amb la màxima agilitat i eficiència possible, estimuli i maximitzi l’eficiència de qualsevol tipus d’inversió, i alhora asseguri la seva sostenibilitat en base a l’ús que se’n fa, minimitzant el cost per a l’administració pública i la societat en general.
 • Crear punts de wifi obert. Afavorir les xarxes comunals i obertes.
 • Facilitar la compartició d’infraestructura pública: implantació d’antenes o pas de cablejat en edificis i infraestructures públiques.
 • Contribuir a una arquitectura d’Internet dels objectes que sigui oberta i interoperable.

 

Avançar cap a l’apoderament digital

Programari lliure

 • Treballar per implementar de manera progressiva el programari lliure en tots els serveis d’informació de l’Ajuntament. No incorporar al web municipal serveis de tercers basats en programari privatiu, o que permeten la recol·lecció de dades per part de qui ofereix el servei. Assegurar en els nous contractes que es publiqui el codi sota llicències lliures.

 

Política de dades

 • Publicar sota llicències lliures i formats reutilitzables tota la informació pública generada o gestionada per l’administració local.
 • Publicar les dades crues generades per a la realització d’estudis finançats amb diners públics, de manera que es puguin comprovar els estudis o fer-ne derivats.
 • Promoure la reutilització d’aquestes dades, mitjançant una publicitat activa, una bona accessibilitat al web municipal, i l’especificació de les llicències.
 • Administrar les dades de caràcter personal únicament dins de l’administració i seguint estrictes criteris de seguretat, garantint els mitjans tècnics i els coneixements per gestionar-les sense dependre de terceres persones. Limitar la recollida de dades de caràcter personal a aquells casos en què prèviament s’han establert les finalitats concretes per a les que seran utilitzades, minimitzant, així, la quantitat de dades personals que es recullen. Implementar mecanismes per donar un màxim de serveis per conèixer, corregir o esborrar dades personals dels sistemes de l’administració; i no només el mínim legal que exigeix la llei europea de protecció de dades (GDPR).

 

Democratització de la tecnologia

 • Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta, així com dotar de recursos els existents (biblioteca, etc).
 • Oferir programes pedagògics en coordinació amb els centres educatius que permetin abordar com treballar la tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania, introduint-hi la perspectiva de gènere. [Veure 2.1]

 

Estàndards lliures

 • Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l’accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més a més, els estàndards que s’utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui que funcionin amb una varietat de dispositius o programari, incloent sempre una opció de programari lliure.
 • Producció digital utilitzant llicències copyleft i Creative Commons que facilitin la reutilització de les obres artístiques i produccions dels/de les creadors/es locals finançades amb fons públics, com a eines de cultura lliure.