coronavirus mes poble creu vermella

 • Junts

  Us presentem la proposta oberta que l'agrupació d'electors i electores formula com a resposta municipal a la crisi de la covid–19. Junts guanyarem la partida.

  Vull estar al dia!

Suport a les famílies PLA REACTIVACIÓ ECONOMIA LOCAL POBLE VERD Prevenció Finançament
 

 

Suport a les famílies

La crisi del coronavirus ha afectat amb més intensitat les famílies més vulnerables. Hem de teixir xarxes comunitàries fortes per reduir–ne els efectes. La covid–19 ens ha de fer més forts com a poble i hem de ser capaços d’aprendre’n coses. Les moltíssimes històries de veïns i veïnes ajudant-se fan la Tiana més viva. Els moments de fragilitat humana que hem viscut cada un de nosaltres al nostre entorn ens han d’ajudar a posar en valor l’ètica de la cura i incorporar–la a les polítiques transversals.

 

SUPORT ECONÒMIC

Prem sobre cada una de les pestanyes 
 • Aprovar un pla d’ajuts al lloguer per a famílies en situació de vulnerabilitat o amb dificultats econòmiques sobrevingudes.
 • Assegurar l’accés a subministraments bàsics amb una línia d’ajuts específica respectant els drets a la llum, l’aigua i el gas. Incorporar les TIC com un dret i servei essencial a famílies vulnerables sense accés a internet.
 • Reforçar els serveis d’atenció en situacions d’emergència habitacional davant situacions urgents.
 • Garantir el dret al reallotjament públic, digne i estable en cas de pèrdua de l’habitatge.
 • Activar els ajuts pertinents per garantir que les famílies usuàries de l’escola bressol municipal i de l’escola municipal de música i dansa amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes poden fer front a les quotes.
 • Revisar el sistema de tarifació social amb el nivell de renda actualitzat de cada família per fer front a circumstàncies econòmiques sobrevingudes.
 • Garantir ajuts suficients per a l’accés al menjador escolar.
 • Garantir conjuntament amb el Departament d’Educació que tots els alumnes de Tiana tenen la tecnologia adient per seguir l’avaluació del curs des de casa i l’acompanyament per garantir un ús protector i adequat. La digitalització no pot crear desigualtats.

 • Recuperar el casal d’estiu municipal per facilitar la conciliació a aquelles famíies que hagin de treballar aquest estiu.
 • Ampliar el sistema de beques dels casals esportius organitzats per altres empreses o entitats.
 • Aprovar nous ajuts de l’impost de l’IBI i de la taxa d’escombraries amb nous topalls i nous supòsits per atendre les noves situacions familiars com a conseqüència de la crisi de la covid–19.
 • Plans individualitzats d’ajornament o fraccionament dels tributs i per al cobrament de deutes tributaris en casos d’impossibilitat de pagament. Suspendre tots els embargaments per deutes amb l’Ajuntament. No generar cap recàrrec per impagament. Interrompre els interessos de demora pels deutes. Servei d’assessorament i seguiment a través de l’Oficina d’Assessorament Municipal.
 • Atendre les peticions d’ajornament de pagaments del rebut de l’aigua d’aquells usuaris que ho necessitin, sense recàrrec.

DRETS SOCIALS

Prem sobre cada una de les pestanyes

 • Cal un pla de contingència social que doni eines al col·lectius més vulnerables, que prevegi la derivada social i laboral del previsible increment de l’atur i que s’anticipi a situacions de precarietat en l’àmbit familiar, menors i de dependència. Cal avaluar l’impacte de la covid–19 en les famílies més vulnerables de Tiana i donar resposta personalitzada a les circumstàncies personals sobrevingudes.
 • La crisi de la covid–19 generarà un nou tipus d’usuaris i d’usuàries dels serveis socials i assistencials. Cal augmentar els recursos de l’àrea de Serveis Socials municipal i reforçar la plantilla del personal qualificat necessari de l’àmbit social.
 • Augmentar els recursos per garantir el dret a l’alimentació de tots els veïns i veïnes amb els ajuts pertinents. Impulsar un pla d’aprofitament alimentari, amb col·laboració amb les entitats del tercer sector, i millorar el sistema actual. Garantir cistelles de producte fresc i de proximitat per donar suport a la pagesia i persones productores locals.

 • Augmentar la protecció social i de la salut de les persones grans, en previsió a eventuals nous brots del virus.
 • Reforçar el servei d’atenció domiciliària i de teleassistència.
 • Crear un registre telefònic municipal de persones majors de 65 anys, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

 • Reforçar els serveis a les dones i infants davant les violències masclistes amb l’activació de protocols d’actuació coordinadament amb tots els serveis municipals i la policia local.
 • En cas de violència masclista pots trucar al telèfon 900 900 120 (servei gratuït i confidencial – 24 hores x 365 dies) o escriure al correu electrònic 900900120@gencat.cat. En el context de confinament es demana la col·laboració de les persones de l’entorn de les dones en situació de violència masclista. Si ella no pot trucar o escriure, ho poden fer les persones properes.

 • Els moments de vulnerabilitat i de fragilitat humana que hem viscut cada un de nosaltres al nostre entorn ens han d’ajudar a posar en valor l’ètica de la cura i incorporar–la a les polítiques transversals. Posar la vida al centre de la vida és el que proposa l’ètica de la cura, incorporar les necessitats bàsiques de les persones al centre diferenciant-ho dels rols de gènere, els rangs de poder, des de la comunicació no-violenta, no-sexista i la cultura de pau. Tota aquesta comprensió i visió és contemplada també en el marc de la perspectiva de gènere i cal incorporar–ho al pla municipal d’equitat de gènere que Junts per Tiana reclama a l’equip de govern.

 • Garantir un servei de suport emocional a famílies afectades per covid–19.

POBLE VIU

Prem sobre cada una de les pestanyes
 • La resposta social i econòmica municipal a la covid–19 no ha d’anar en detriment de la cultura i l’esport. Cal mantenir el suport al teixit associatiu, activant les convocatòries de subvencions ordinàries i reprogramant les activitats suspeses, en la mesura que sigui possible i sempre que ho aconsellin les autoritats sanitàries. Cal trobar les eines, els espais i els recursos per fer–los fàcil la tornada a l’activitat.

 • Cal ajudar la cultura local prioritzant els artistes i grups locals en la programació cultural i el cicle festiu.

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

 • Crear una Oficina d’Assessorament Municipal amb un telèfon d’atenció telefònica amb l’objectiu d’informar les famílies de tots els ajuts disponibles i de resoldre tots aquells dubtes de les persones autònomes, pimes i treballadors i treballadores.
 • Habilitar un espai al web municipal que informi de manera entenedora de totes les mesures vinculades a la covid-19.

 

Principals mesures de Junts per Tiana

+ Més suport a famílies amb situacions personals sobrevingudes.

+ Ajuts a l’IBI amb nous topalls i nous supòsits.

+ Creació d’un Fons Públic Local per finançar projectes de reactivació comercial i empresarial.

+ Nova línia d’ajuts a comerços.

+ Cap retallada a la cultura i el teixit associatiu local.

+ Oficina d’Assessorament Municipal pel covid–19.

+ Pla Local de Salut Pública, més recursos per al consultori mèdic local i Pla d’Emergències.

Pla de reactivació de l’economia local

Hem d’estar al costat de totes aquelles persones que es quedaran sense feina o veuran perillar els seus comerços o empreses. No ens podem permetre que cap autònom o petita empresa que estigués treballant abans de la crisi, no reiniciï la seva activitat. I hem de mirar endavant: veure oportunitats en les adversitats. L’augment de compres a les botigues del poble d’aquests dies pot servir per consolidar hàbits de cara al futur i remuntar un model de comerç local en crisi.

 

Prem sobre cada una de les pestanyes
 • Activar una línia d’ajuts als comerços locals que han hagut de tancar al públic durant el confinament.
 • Reducció proporcional de l’IBI dels locals comercials afectats per la crisi de la covid–19, quan les persones propietàries dels locals comercials apliquin una moratòria en el cobrament dels lloguers.
 • Impulsar una campanya de promoció del comerç local que posi en valor la compra de proximitat. Durant les setmanes de confinament, per motius obvis, ha augmentat el nombre de tianencs i tianenques que han fet la compra a les botigues de queviures del poble. Cal una campanya per convertir–ho en un hàbit i ampliar–ho a tota la tipologia de comerços.
 • Revisar la política de compres de l’Ajuntament i donar més prioritat en l’abastament municipal als comerços, serveis i productors locals.
 • Crear un Fons Públic Local per finançar la reactivació del desenvolupament econòmic local.
 • Activar una línia de finançament sense interès destinada a finançar programes de reactivació comercial i empresarial entre les pimes, les persones autònomes i les persones desocupades del poble.
 • Crear una borsa de professionals locals i activar un canal d’informació sobre els processos oberts de contractació pública.
 • Activar una línia d’ajuts a la innovació per a les persones que treballen en el comerç i l’emprenedoria.
 • Impulsar les polítiques actives d’ocupació com a instrument fonamental per a combatre l’atur.
 • Reactivar el conveni de promoció econòmica amb l’Ajuntament de Montgat i explorar noves vies de col·laboració amb la mancomunació de serveis.
 • Accelerar el pagament de factures dels proveïdors municipals per garantir liquiditat a empreses i persones autònomes.
 • Fomentar la cogestió entre l’Ajuntament, comerç i empreses de serveis per dinamitzar l’economia local. Apostar per nous models de treball en xarxa i per l’economia circular, social i solidària.

 


Poble verd

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) han de servir de guia i horitzó per superar l’actual crisi, millorar la nostra resiliència com a societat i beneficiar el planeta. La lluita contra els efectes de la covid–19 és paral·lela a la lluita contra l’emergència climàtica. De fet, la disminució forçada de l’activitat econòmica que hem fet a escala mundial durant les útimes setmanes demostra que un canvi del model de producció i consum és possible.

Recreació de pacificació a la Via Laietana

Recreació de pacificació al carrer Consell de Cent

Encara és d’hora per saber com el coronavirus pot accelerar a canviar l’estructura de pobles i ciutats. Algunes ciutats com Barcelona ja s’estan plantejant ampliar l’espai a vianants i bicicletes: per augmentar les distàncies per evitar contagis i també perquè la reducció de la capacitat del transport públic no comporti un increment de l’ús del vehicle privat. A Tiana, caldria implantar mesures temporals a l’avinguda Isaac Albéniz, que també puguin servir de prova pilot pel debat pendent, urgent, que hi ha sobre la pacificació de la carretera i l’eixamplament de les voreres. La distància social és, per tant, un nou argument per situar les persones al centre de l’espai públic. Més enllà de l’emergència sanitària, ens cal un replantejament seriós, sensible i respectuós de l’espai públic, que incorpori les dimensions de l’ecologia urbana en un ambient segur. L’AMB està treballant en la redacció del Pla Director Urbanístic Metropolità, una gran oportunitat per recuperar una visió urbanística a escala de poble del Maresme.

 


Prevenció

La salut de les persones està fortament influenciada per l’entorn i per la forma en què viuen, treballen, mengen, es mouen o gaudeixen del seu temps d’oci. Està descrit que cada euro invertit en accions de salut pública és cinquanta vegades més productiu en termes de salut que l’assistència sanitària a la malaltia.

Prem sobre cada una de les pestanyes
 • Recuperem la proposta que vam presentar el setembre del 2019 al ple municipal per impulsar la redacció d’un Pla de Salut Pública i de Qualitat de vida de Tiana i implementar un Observatori de Salut i de Qualitat de vida amb indicadors i estàndards acurats i de qualitat. També vam reclamar incloure als pressupostos municipals una partida específica que inverteixi en la promoció de la salut i la qualitat de vida del municipi de Tiana. La proposta va tenir l’únic vot a favor dels 5 regidors de Junts per Tiana. Podeu llegir la moció aquí.
 • Cal dotar de més eines, recursos i equips humans les Àrees Bàsiques Sanitàries, enfortint l’assistència primària per a preservar la xarxa hospitalària com a darrer recurs.
 • Hem d’aplicar la clàusula de la modificació del conveni amb el CatSalut per la qual l’Ajuntament de Tiana pot proposar millores en les prestacions de serveis o activitats de caràcter sanitari. Pot semblar una broma, però, per CatSalut, el consultori mèdic local de Tiana té la consideració de consultori rural. El consultori manté els serveis de fa 18 anys, quan al poble hi havia 6.000 habitants. L’aforament del centre és de només 70 persones. Al Centre de Salut hi ha 4 metges de família a temps no complet. A Tiana, hi correspondrien 7,5 metges, segons la memòria del CatSalut. Una de les mancances és el servei de pediatria.
 • La covid–19 ha posat en evidència la nostra fragilitat i la necessitat de treballar en la resiliència del sistema. En el ple del 28 de gener de 2020 vam reclamar la redacció d’un Pla d’Emergències Municipal, en la línia del que ja recull el programa electoral de Junts. Tiana ha fet un pas endavant amb l’aprovació del Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic, que fixa aquelles accions per adaptar-nos als riscos creixents. Ara ens cal un pla d’emergències municipal per fixar els protocols a seguir en cas d’emergència provocada per un desastre natural o una alerta sanitària com la de la covid–19. Podeu llegir la petició al ple aquí.
 • Impulsar el voluntariat de protecció civil  per donar suport de forma regular en tasques de protecció civil en emergències com la covid–19. Per ser voluntari/ària de protecció civil s’ha de superar un curs bàsic a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i cal ser nomenat voluntari/ària de protecció civil per l’alcalde corresponent. La col·laboració amb el municipi es fa per mitjà de les associacions de voluntaris de protecció civil que depenen funcionalment de l’ajuntament amb el qual acorden la col·laboració mitjançant un conveni.

Finançament de les mesures

Com a mínim, caldrà triplicar la despesa social i de promoció econòmica per fer front al pla de contingència.

+ És imprescindible poder mobilitzar la totalitat del superàvit que genera l’Ajuntament. Les mesures d’estabilitat pressupostària imposades pel govern de l’Estat arran de la crisi del 2008 obliguen a destinar el romanent de tresoreria a reduir el deute acumulat o a les anomenades inversions financerament sosbtenibles. Caldrà una reforma legislativa de l’Estat per poder destinar aquest superàvit a despesa social, com fa temps que reclamem la majoria de formacions. El setembre passat es van incorporar 660.000 euros al pressupost municipal del 2019 procedents del romanent líquid de tresoreria. Desconeixem encara la liquidació dels comptes del 2019 i quina serà la quantitat a incorporar aquest any.

+ Caldrà reorientar les prioritats dels pressupostos aprovats per a aquest 2020. Un exemple: es destinen més euros al festival literari Tiana Negra (25.000 euros) que a ajuts socials (15.230 euros executats el 2019). Junts per Tiana va votar que ‘no’ als pressupostos aprovats fa unes setmanes, entre altres motius, perquè la despesa social no respon a les necessitats del poble. Junts també proposa una rebaixa del 50% de dietes i retribucions dels regidors fins a finals d’any. Això permetria augmentar el suport a les famílies en 51.000 euros. La suspensió del Tast Tiana (amb un cost net d’uns 40.000 euros) també permetrà incrementar l’emergència social. L’Ajuntament disposa al pressupost d’aquest exercici d’un fons de contingència de 40.000 euros per atendre necessitats imprevistes.

 

Prem sobre cada una de les pestanyes
 • Tots els grups municipals de l’Ajuntament de Tiana ens hem sumat al manifest conjunt del món local català que reclama empoderar els ajuntaments per tenir a l’abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a les exigències que caldrà fer front els propers mesos com a conseqüència de la paràlisi de la covid–19. Els ens locals reclamem:
  1. Poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions.
  2. Flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària.
  3. Anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local.
  4. Garantir les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder–les ampliar per a les noves necessitats que generarà la crisi.
  5. Contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a donar resposta als nous usuaris de serveis socials.
  6. Redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021–2027.
 • En la línia del que han proposat altres administracions, els regidors i regidores de Junts per Tiana proposaran en el proper ple municipal una rebaixa del 50% de dietes i retribucions dels 13 regidors fins a final d’any per destinar-ho a la resposta municipal contra la covid-19. Els càrrecs públics han de ser els primers a donar exemple davant el sacrifici general. Calculem que la mesura pot significar un estalvi d’uns 50.700 euros, que l’Ajuntament de Tiana podrà destinar a més ajudes socials i econòmiques.
 • Crear una comissió municipal específica de seguiment de la resposta al covid–19.
 • Fer pública l’avaluació de la implantació i l’impacte de les mesures.

+ Reclamem uns pressupostos municipals més socials. El pressupost de l’Ajuntament de Tiana destinat a polítiques de serveis socials i promoció social per a aquest 2020 és de poc menys de 940.000 euros, un 9% de la despesa total. És una quantitat insuficient. En educació, la despesa és de 570.000 euros.

 

 

La dotació dels ajuts a l’IBI és insuficient (10.000 euros inclosos dins la partida Ajuts socials habitatge). Cal fer un estudi complet de tipologies, quantitats i topalls adaptat a la crisi del coronavirus. Sovint s’associen ajuts socials a famílies amb una alta vulnerabilitat. Cal canviar aquesta mentalitat. La bonificació social de l’IBI ha d’anar enfocada a un ventall ampli de famílies per a fer més redistributiu un impost que no és progressiu.

 

 

+ La despesa social aprovada al ple s’ha de gastar. Si la despesa pressupostada en termes relatius ja és baixa, més clamorosa és l’execució pressupostària. El 2019 només es van destinar 15.000 euros a ajuts socials (escolarització, transport, suport sanitari), un 47% dels diners pressupostats, i 2.500 euros al foment de la promoció econòmica, un 17%. Per al foment de l’ocupació es van destinar 0 euros dels 20.000 pressupostats.

 

Article d'Isaac Salvatierra

Article d'Isaac Salvatierra

Aquesta crisi ens farà més forts com a poble.

Queda't a casa

Queda't a casa

El web de la Tiana confinada.

Som Junts per Tiana

Som Junts per Tiana

Aquí trobaràs el nostre Pla de Govern.

 

Suport a les famílies PLA REACTIVACIÓ ECONOMIA LOCAL Prevenció i seguiment Finançament
 

Ajuts anunciats per les administracions

Us oferim com a informació de servei de Junts per Tiana cap al poble un recull de les mesures que han anunciat les diferents administracions per fer front a la crisi del coronavirus. Si detecteu algun error ens podeu escriure a junts@juntstiana.cat o enviar un missatge al Whatsapp de Junts 682 44 15 47.

 

Prem sobre cada una de les pestanyes

Famílies

 • Ajuts destinats a persones, principalment famílies amb infants a càrrec, afectades econòmicament per la covid–19. S’estableixen dues línies d’ajuts: ajuts a la despesa de lloguer de l’habitatge i ajuts amb la despesa de subministres. El pagament es farà directament al sol·licitant de la subvenció. Cada unitat familiar podrà sol·licitar un màxim d’un ajut per cada un dels conceptes al mes. La unitat familiar es podrà beneficiar dels ajuts de la convocatòria si té la puntuació mínima requerida. El mecanisme per a valorar la concessió dels ajuts serà un barem que té en compte: la renda familiar disponible per membre de la unitat familiar, el nombre de menors de 18 anys a càrrec, la existència de circumstàncies com què  la família sigui monoparental o el dret de tenir persones amb diversitat funcional i dependència a càrrec, i d’altres situacions especificades a les bases. Com a màxim es podrà sol·licitar un ajut de 1.000 euros sumant les dues línies d’ajuts. Es podrà presentar una sol·licitud d’ajut extraordinari durant un termini inicial de tres mesos, revisable a l’alça per Decret de l’alcaldia, donada la situació d’excepcionalitat relacionada amb la covid–19. L’Ajuntament ha autoritzat una despesa de fins a 100.000€ per a atendre aquests ajuts. Veure aquí les bases.
 • L’Ajuntament es fa càrrec de tota la quota de les 119 famílies de l’Escola Bressol de Tiana entre el 15 de març i el 30 d’abril.
 • L’Ajuntament es fa càrrec de l’import total de les quotes d’escolaritat dels alumnes de l’Escola Municipal de Musica i Dansa entre el 15 de març i el 30 d’ abril de 2020.
 • El centre esportiu i piscina municipal Jordi Marí gestionat per Duet ha congelat la quota mensual als seus abonats durant el tancament obligat pel confinament.
 • Els llogaters dels habitatges socials de can Gaietà es poden acollir als ajuts al lloguer anunciats pel govern espanyol, tal com ha comunicat l’empresa que gestiona els habitatges, Visoren Renta, als llogaters. Llogaters en situacio d’atur, que hagin patit un ERTO o que hagin reduït la seva jornada per motius de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos i amb uns ingressos familiars que no superin tres vegades l’IPREM, poden sol·licitar una condonació del 20% de la renda del lloguer de la vivenda durant 4 mesos, des de l’abril, i una moratòria en el pagament, sobre el 80% de l’import restant de la renda. Passats els 4 mesos de moratòria, el mes d’agost, es pagarà la renda corrent més la quantitat resultant de prorratejar la quantitat deguda, durant un termini de dotze mesos i sense interessos, a raó de la quantitat que resulti cada mes. Exemple: a un llogater que paga un lloguer de 400 €, se li condonen durant 4 mesos 80 euros mensuals i se li ajorna el pagament de 320 euros al mes. Si decideix pagar la renda ajornada en 10 mesos, sense interessos, tindrà una quota mensual de 128 euros des l’agost de 2020 fins al maig de 2021, que haurà de sumar-se a la renda corrent d’aquest mesos.

Comerç

 • Ajuts al comerç de fins al 75% del cost del lloguer del local comercial (amb un límit de 800 euros) amb un ajut complementari de 150 euros mensuals per cada treballadors assalariat. Import màxim 1.000 euros mensuals. Poden sol·licitar aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat comercial o de serveis amb alta fiscal a Tiana que, o bé hagi estat declarada activitat no essencial i per tant s’ha vist afectada pel tancament degut a les mesures de confinament decretades, o bé ha sofert una davallada del 75% dels ingressos tot i haver-se declarat activitat essencial i haver pogut mantenir el negoci obert. El pressupost previst per a la concessió dels ajuts regulats en aquesta convocatòria és de 50.000 euros. Veure aquí les bases.
 • Suspensió del pagament del lloguer dels locals comercials municipals del passatge Moragues durant els mesos de suspensió de l’activitat.
 • Suspensió del cànon que paguen els concessionaris del servei de bar o restaurant a equipaments municipals durant el  tancaments dels locals pel confinament de la població.
 • Exempció de pagament de la taxa de residus comercial durant el temps que han estat tancats els comerços.

Pagament fraccionat de tributs

 • Canvi del calendari fiscal dels següents tributs per tal de facilitar el pagament fraccionat i no carregar les despeses aquests propers mesos:

Impost de Vehicles: termini màxim de pagament fins al 2 de juny de 2020.

Impost sobre béns immobles (IBI): No domiciliat, del 4 maig al 6 de juliol. Els fraccionaments que estaven previstos pel maig, agost i novembre passaran a 1 de juliol, 1 d’octubre i 1 de desembre.

Taxa d’Escombraries: No domiciliat, del 4 maig al 6 de juliol. El nou fraccionament serà l’1 de juny i l’1 de setembre.

Educació

 • Els estudiants de P3 a quart d’ESO amb dret a beca menjador han rebut una targeta moneder per garantir la prestació del servei social durant el confinament pel coronavirus. L’ajut és de 4 euros per cada dia lectiu que l’infant no pot anar a l’escola. La targeta bancària està carregada amb 40 euros per cobrir les dues primeres setmanes de l’estat d’alarma, i s’actualitza cada quinze dies.
 • Suport del Departament d’Educació a l’aprenentatge de l’alumnat durant el temps que duri el confinament. S’ha activat el Pla d’acció: centres educatius en línia per tal de garantir l’aprenentatge en línia de l’alumnat, i acompanyar el professorat i centres educatius en l’ús de les tecnologies digitals.
 • Beques i ajuts universitaris. Es poden tramitar des de la pàgina web de l’AGAUR.

Aigua

 • L’ACA ha aprovat la reducció del 50% del cànon de l’aigua a tots els usuaris domèstics durant els meos d’abril i maig.
 • Les famílies vulnerables, o les que entrin en aquesta situació com a conseqüència del coronavirus, podran demanar acollir-se a cànon social de l’aigua i no pagar res per aquest concepte. Com tramitar el cànon social de l’aigua.
 • SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua a Tiana, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. Més informació.

Renda Garantida de Ciutadania

 • Com sol·licitar la Renda Garantida de Ciutadania. Has de demanar cita prèvia obligatòria. Pots trucar al 900 400 012 i/o 900 800 046 (la trucada és gratuïta) o bé a través de l’Assistent virtual de la Renda Garantida de Ciutadania.
 • Ajuts al lloguer. Per als contractes privats d’habitatges i locals no hi ha cap ajut específic de la Generalitat però el propietari i el llogater poden acordar fer servir la fiança dipositada a l’INCASOL com a pagament del lloguer. L’acord estableix l’opció de fer efectiu el pagament en els propers 12 mesos o bé a la finalització del contracte a compte de la fiança. Més informació.

Empresaris i autònoms

 • Ajut per compensar part de les pèrdues econòmiques que han patit els autònoms amb activitats econòmiques a les quals s’ha decretat el seu tancament arran de les mesures de confinament. Sol·licitar aquí.
 • Ajut per a entitats i empreses culturals. L’Institut Català de Finances (ICF) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) han posat en marxa la línia de préstecs ICF Cultura Liquiditat, destinada a entitats i empreses culturals amb projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió, exhibició o protecció de béns i/o serveis culturals, que s’hagin vist afectades per la situació derivada de la covid-19 i necessitin liquiditat. A més, s’han aprovat mesures en matèria de subvencions i ajuts.
 • Què puc fer com a empresari mentre duri la crisi del coronavirus?

Pagament de tributs

 • Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya. Més informació.

Treball

 • Les empreses ho tenen més fàcil per presentar un expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO) però es comprometen a mantenir l’ocupació sis mesos després de reprendre l’activitat si han estat exonerades de les cotitzacions socials (d’un 75 a el 100%). Les empreses de menys de 50 treballadors no hauran de pagar les cotitzacions. Més informació.
 • Els ERTO pel coronavirus no consumiran atur i podran cobrar l’atur els treballadors sense el mínim cotitzat.
 • Pròrroga automàtica de les prestacions de l’atur durant l’estat d’alarma.
 • Reducció de jornada per a les cures. La Seguretat Social compensarà el pagament dels salaris als treballadors que hagin de quedar-se a casa o reduir la jornada per tenir cura de familiars.
 • Subsidis extraordinaris de 440 euros per als treballadors temporals que no tenien dret a atur i per a les treballadores de la llar del 70% de la base de la seva cotització, sense ser això incompatible amb altres feines.

Empresaris i autònoms

 • Els autònoms i les empreses podran ajornar durant sis mesos el pagament de les quotes a la Seguretat Social. El pagament dels deutes també s’ajorna fins al 30 de juny de 2020 -no es pagaran interessos si no tenien deutes previs a l’estat d’alarma. Els autònoms podran sol·licitar la devolució de les quotes pels dies no treballats de març.
 • Avals públics de 100.000 milions d’euros per a demanar crèdits.

Habitatge

 • Moratòria en el pagament d’hipoteques a treballadors afectats per la crisi del coronavirus (reducció d’ingressos d’almenys el 40%) i a empresaris amb pèrdues. Les quantitats ajornades es pagaran prorratejades entre les quotes que faltin fins al venciment de la hipoteca. La moratòria només s’aplica per a l’habitatge habitual. Més informació.
 • Els llogaters vulnerables (aturats, afectats per un ERTO o autònoms) podran optar a microcrèdits a interès zero a tornar fins a 10 anys i l’Estat assumirà el deute si es manté la vulnerabilitat. Els grans arrendataris, com els fons d’inversió, han de triar entre cobrar la meitat de la renda o reestructurar el deute a terminis. Més informació.
 • Els contractes de lloguer es renoven automàticament per sis mesos si acaben ara.
 • Moratòria en els desnonaments de persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat. Més informació.

Llum, gas i aigua

 • Es prohibeixen els talls de llum, gas i aigua a les persones consumidores que tinguin la condició de vulnerables o en risc d’exclusió.
 • Es prorroga de forma automàtica fins al 15 de setembre de 2020 la vigència del bo social elèctric.