Codi ètic per a les persones de lorganització política

 • Les persones signants d’aquest codi ètic es comprometen a respectar i seguir el funcionament organitzatiu aprovat.
 • Es vetllarà per la transparència i la participació ciutadana en la presa de decisions.
 • L’organització política es compromet a celebrar anualment, una reunió oberta a la ciutadania on s’informarà de les actuacions i línies de treball desenvolupades i del balanç econòmic. També s’hi aprovarà un pla de treball per al següent exercici.
 • Aquesta organització es compromet a gestionar tots els seus comptes a través d’entitats d’economia social i per tant mantindrà la seva independència dels grups financers i elits econòmic.
 • L’organització es compromet a destinar anualment, un 10% dels ingressos que percebi el grup municipal a projectes d’interès social per al poble, escollits per l’assemblea.
 • Les persones portaveus dels grups de treball i els càrrecs electes executaran amb transparència els mandats de l’assemblea i les comissions de treball.
 • Les persones no presenten candidatures per a ser portaveu ni càrrec electe. Totes les persones són elegibles, formin part de l’assemblea o no. La persona escollida serà qui justifiqui la seva renúncia al càrrec.
Compromisos per als càrrecs electes
 • El present codi ètic i de conducta s’adreça a les persones que ocupin càrrecs electes i de lliure designació, tant si són retribuïts amb fons públics com si no són remunerats. Forma part del compromís de les persones que el signin complir-lo dins l’àmbit de la seva responsabilitat.
 • Els càrrecs electes i de lliure designació podran ocupar el lloc durant dues legislatures seguides com a màxim.
 • Si es considera oportú per part de l’assemblea, les persones que ocupen un càrrec polític formant part de l’oposició podran ser rellevades cada dos anys per a afavorir que el major nombre possible de persones aprenguin el funcionament institucional des de dins.
 • En el cas que es requereixin, els càrrecs de lliure designació seran escollits per via assemblea. Les seves tasques no seran retribuïdes, a menys que l’assemblea decideixi el contrari.
 • Com a norma general, els càrrecs electes d’aquesta candidatura mantindran la seva situació laboral prèvia, i renunciaran a un 20% de les retribucions econòmiques que percebin per la seva activitat institucional, que seran destinades íntegrament a la organització, perquè les gestioni de la manera que cregui oportuna.
 • Si per causa d’incompatibilitat o per assumpció de responsabilitats de govern, un càrrec electe d’aquesta candidatura ha d’acollir-se a una excedència forçosa o deixar la seva ocupació prèvia, o en cas d’estar aturat, dedicar-se de forma parcial o exclusiva a l’activitat institucional, podrà beneficiar-se de les retribucions que rebi com a regidor. En tot cas, els ingressos que percebi no podran ser superiors als que s’estipulen al punt següent.
 • La retribució dels càrrecs remunerats serà transparent i públic, aprovat per l’assemblea i el ple municipal.
 • Els càrrecs electes actualitzaran cada any la declaració de béns, activitats econòmiques i de possibles incompatibilitats i la lliuraran a l’assemblea de l’organització política que la posarà a disposició pública.
 • Els càrrecs electes i de lliure designació que signen aquest codi es comprometen a fer un ús racional i transparent dels recursos públics i a denunciar qualsevol abús o pràctica poc ètica que detectin en l’exercici de les seves funcions institucionals. Tampoc acceptaran regals ni privilegis.
 • Qualsevol càrrec escollit a l’assemblea, podrà ser cessat en qualsevol moment si aquesta ho decideix per consens o per majoria qualificada després d’una votació.