EDUCACIÓ

PROGRAMA 2023

1- EDUCACIÓ 2- CULTURA 3- ESPORTS 4- SOLIDARITAT
5- SOSTENIBILITAT 6- ESPAI PÚBLIC 7- MOBILITAT 8- MEDI NATURAL
9- DRETS SOCIALS 10– SALUT 11- SEGURETAT 12– COMUNITAT 13– ECONomia 14- BON GOVERN

Tot un poble per aprendre

A Tiana ens agrada aprendre, crear i compartir. Volem ser un poble educador per a tothom, al llarg de la vida i en igualtat d’oportunitats. Amb centres educatius de qualitat i accessibles. Volem que Tiana tingui un projecte educatiu de poble, amb la implicació d’escoles, famílies i entitats per poder continuar fomentant la creativitat i la participació de tothom.

 

Garantir la igualtat d’oportunitats educatives i d’atenció a la diversitat

 • Dotar dels recursos necessaris els centres educatius de Tiana per tal que puguin afrontar l’atenció de tot l’alumnat.
 • Reforçar l’educació infantil com una etapa educativa i no assistencial, i garantir-hi l’accés universal.
 • Assegurar el servei de menjador, llibres, sortides, material escolar i activitats escolars a tots els infants, amb un sistema d’ajuts transparent i equitatiu. Impulsar mesures de socialització de llibres i material escolar.
 • Oferir orientació per accedir a les beques d’administracions supramunicipals.
 • Crear el Fòrum de treballs de recerca de batxillerat per potenciar i reconèixer les activitats d’investigació que fa l’alumnat de l’institut.
 • Crear aules d’estudi en època d’exàmens.
 • Impulsar un pla de manteniment i millora continuada dels edificis, les instal·lacions esportives i els patis i jardins de les escoles públiques, l’Escola Municipal de Música i Dansa i l’escola d’adults.

 

Fer de Tiana un poble educador al llarg de la vida

 • Apoderar el Consell d’Educació Municipal i convertir–lo en motor del poble educador.
 • Garantir el dret d’infants i joves a expressar la seva opinió i que sigui escoltada. Apoderar el Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents.
 • Incrementar el suport a l’escola d’adults Timó per garantir l’aprenentatge permanent i al llarg de la vida. Augmentar les beques per democratitzar-hi l’accés.
 • Crear l’Espai Famílies, un projecte d’acció comunitària amb activitats dirigides a tots els pares i mares del poble amb xerrades sobre temàtiques relacionades amb l’educació dels fills i filles.
 • Crear l’Espai Vincles, una ludoteca municipal, referent del joc educatiu i l’oci per a totes les edats. Un espai per compartir amb els veïns i veïnes de Tiana on es recuperin jocs i es potenciïn les noves tecnologies i les relacions humanes sense cap tipus d’exclusió. Impulsar programes intergeneracionals amb activitats compartides entre les escoles, el Consell d’Infants, el Consell d’Adolescents, l’escola d’adults, el casal de la gent gran o la residència d’avis.
 • Arranjar la Casa de la Delfina i concebre-la com un nou espai vinculat al poble educador. Un equipament polivalent per a cursos i tallers, per a l’Espai Famílies, l’Espai Vincles, el canguratge gratuït municipal i per donar servei a la Tiana Cuidadora.
 • Impulsar un projecte d’apoderament digital intergeneracional: joves i gent gran connectats per la tecnologia.
 • Vincular el projecte educatiu de Tiana al poble verd, a través de recursos com la Naturaula del parc del Tramvia, amb la implicació de l’alumnat en la cura i la gestió del seu entorn.
 • Vincular Ràdio Tiana a les escoles i l’institut amb projectes educatius.
 • Vincular l’observatori astronòmic al poble educador tot ampliant el pla d’activitats educadores.
 • Impulsar una foto de família anual amb tots els nous tianencs i tianenques nascuts a la vila.
 • Culminar i dotar de contingut el projecte d’agermanament amb la Tiana de Sardenya.

 

Democratitzar l’accés a la pràctica artística

 • Garantir l’accés en igualtat d’oportunitats dels infants i persones adultes a l’Escola Municipal de Música i Dansa i al futur Centre de les Arts de Tiana, mitjançant l’establiment de criteris d’accés condicionats a la renda i amb sistemes de tarifació social.
 • Crear programes de pràctica musical en grup, mitjançant l’Escola Municipal de Música i Dansa, amb les escoles de primària, l’escola d’adults i les entitats.
 • Ampliar el suport a projectes de formació artística d’entitats del poble.

 • “Arranjarem la Casa de la Delfina i la concebrem com un nou espai vinculat al poble educador”

  Sergi Manzanares Pérez

 • “Recuperarem el casal d’estiu municipal i promourem un pla de jocs tradicionals catalans al pati de les escoles”

  Pau Seda Oro i Eulàlia Serrat de Mas

 • “Impulsarem un pla de manteniment i millora continuada dels edificis de les escoles de Tiana”

  Núria Amado Roman

 

Vetllar pels drets bàsics dels infants, adolescents i joves

 • Crear la comissió de convivència en el marc del Consell d’Educació Municipal.
 • Revisar els protocols dels centres escolars de prevenció, detecció i actuació en els diversos tipus de violència. 
 • Desenvolupar programes educatius dirigits a la sensibilització sobre qualsevol tipus de discriminació, per raó de sexe, edat, gènere, procedència, religió o condició social. Impulsar activitats d’educació emocional i afectiva, per tal de treballar la cultura de la pau i la gestió positiva dels conflictes. Promoure l’educació per a la justícia global, dins el programa Canviar l’escola per canviar el món.
 • Garantir un menú escolar equilibrat i saludable de l’escola bressol i les escoles de primària, amb producte de proximitat. Garantir una alimentació saludable i assequible a l’alumnat de secundària a través d’un acord amb l’adjudicatari del servei de bar del pavelló esportiu.

 

Donar suport a l’educació en el lleure i fer-la accessible a tots els infants i joves

 • Recuperar el casal d’estiu municipal i promoure casals en altres èpoques de l’any.
 • Culminar l’arranjament de l’espai cedit a l’Agrupament Escolta i Guia Roger de Flor a Cals Frares.
 • Donar suport a les entitats de lleure educatiu en la difusió i el desenvolupament de les seves activitats, amb avantatges en l’accés i l’ús dels equipaments i els serveis públics.
 • Promoure la igualtat d’oportunitats educatives més enllà de l’escola donant suport a les associacions de famílies perquè organitzin activitats educatives extraescolars assequibles per a infants i adolescents.
 • Promoure un pla de jocs al pati de les escoles de Tiana basats en els jocs tradicionals catalans, que fomentin la cooperació.