DRETS SOCIALS

Programa 2023

1- EDUCACIÓ 2- CULTURA 3- ESPORTS 4- SOLIDARITAT
5- SOSTENIBILITAT 6- ESPAI PÚBLIC 7- MOBILITAT 8- MEDI NATURAL
9- DRETS SOCIALS 10– SALUT 11- SEGURETAT 12– COMUNITAT 13– ECONomia 14- BON GOVERN

El benestar de tothom

Volem un poble que defensi i protegeixi la qualitat dels serveis públics, base de l’estat del benestar, per poder garantir als tianencs i tianenques una vida digna. Que defensi els interessos del poble, especialment en matèria d’educació, sanitat, serveis socials, atenció a la dona, ocupació o transport públic, també a les administracions supramunicipals.

Protegir els drets bàsics, amb un èmfasi especial al dret a un habitatge digne

 • Enllestir una nova promoció d’habitatge de 28 pisos de lloguer de protecció oficial a Tiana.
 • Impulsar nous models d’habitatge digne i assequible com l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.
 • Promoure un projecte de cohousing (habitatge col·laboratiu) sènior per fomentar l’envelliment autònom i combatre la soledat. 
 • Crear habitatge social destinat a col·lectius que no compleixin les condicions d’accés a l’habitatge de protecció oficial.
 • Reforçar l’Oficina de l’Habitatge oferint assessorament en drets energètics.
 • Ampliar els mitjans dels Serveis Socials, incloent les oficines, per oferir una atenció social al poble que permeti millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, prevenint i atenent les necessitats.
 • Impulsar un pla local per evitar desnonaments per causes sobrevingudes.
 • Garantir el dret al reallotjament públic, digne i estable en cas de pèrdua de l’habitatge. Defensar la llei 24/2015 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. Ampliar els pisos d’emergència habitacional municipals.
 • Exigir més eines municipals i a les comunitats de propietaris per acabar amb l’abandonament d’immobles per part dels grans tenidors propietaris.
 • Impulsar un pla d’aprofitament alimentari, amb col·laboració amb entitats locals del tercer sector i el banc dels aliments. Garantir el dret a l’alimentació de tots els veïns i veïnes amb els ajuts pertinents.

 

Millorar les oportunitats educatives, laborals, d’emancipació i de participació activa del jovent

 • Elaborar el nou Pla Local de Joventut de Tiana (2024-2028) amb els recursos necessaris per:

Facilitar assessorament per a la presa de decisions respecte al propi itinerari d’inserció laboral i per evitar, en la mesura del possible, situacions de precarietat laboral. Impulsar un pla d’acció específic per a l’atur juvenil amb polítiques actives d’ocupació. 

Millorar la difusió i facilitar l’accés a plans com el de Garantia Juvenil.

Facilitar als joves del poble eines i recursos per afavorir la complementarietat entre estudis i feina, amb la finalitat que puguin iniciar el seu procés d’emancipació.

Oferir informació, orientació i assessorament en matèria d’accés a l’habitatge a través de l’Oficina de l’Habitatge.

Millorar la informació i l’assessorament juvenil sobre formació, orientació laboral, educació sexual, en contra de les discriminacions de drets racials…

 

 • “Farem el projecte ‘Tiana, poble cuidador’ una xarxa de suport ciutadana per a les persones grans que pateixen soledat”

  Susanna Capell Aguayo

Garantir un envelliment digne i actiu tot facilitant la participació de les persones grans a les diverses esferes del poble

 • Fer una diagnosi per detectar i ajudar aquelles persones grans que no tinguin cobertes les necessitats bàsiques socials i econòmiques. Establir un sistema de detecció de casos de vulnerabilitat per incorporar-los al circuit de prestacions.
 • Apoderar el Consell Municipal de la Gent Gran. Garantir el dret a participar de la gent gran i a implicar-se en les activitats del poble. La Llar de les Persones Grans és modèlica: donar tot el suport a les seves activitats.
 • Implementar el projecte Tiana, poble cuidador, una xarxa de suport ciutadana perquè les persones que pateixen soledat, que tenen una malaltia crònica o que es troben en el final de la vida se sentin cuidades i acompanyades.
 • Ampliar el suport a la Llar de les Persones Grans per garantir que les persones convisquin en el seu entorn pròxim, reduint-ne l’aïllament gràcies a la participació de veïns i veïnes i professionals dels Serveis Socials.
 • Impulsar el programa “Dinem els dimecres al Casal”, amb menús setmanals per a la gent gran a un cost molt reduït per fomentar un envelliment actiu i la vida social.
 • Impulsar un nou programa digital per a la gent gran, en col·laboració amb els centres educatius i les entitats.
 • Fomentar les activitats intergeneracionals.
 • Seguir treballant per una Residència i Centre de Dia més proper i més humà, vetllant per millorar la qualitat del servei i per la funció social:

Treballar per ampliar les places públiques de la residència. 

Impulsar un nou model d’atenció a les famílies, més propera i oberta.

Augmentar les activitats comunitàries.

Crear el programa Respir Familiar Municipal, amb places temporals gratuïtes a la residència per a famílies del poble.

 

Garantir el principi d’equitat de gènere en totes les polítiques públiques

 • Incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques municipals i vetllar per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions que els homes en tots els àmbits de la vida pública i lluitar contra qualsevol discriminació.
 • Culminar Pla d’Igualtat de Gènere a Tiana (2019-2023):

Coordinar els serveis d’atenció a les dones amb Serveis Socials i altres serveis supramunicipals d’atenció i ajudes.

Promoure uns pressupostos amb perspectiva de gènere.

Incorporar l’avaluació sistemàticament de l’impacte de gènere de totes les intervencions.

Apoderar el Consell d’Igualtat perquè esdevingui un espai de participació real i vinculant i garantir la participació del moviment feminista en la definició de totes les polítiques. 

Seguir formant en equitat de gènere tot el personal municipal i establir referents en totes les àrees.

Incloure la perspectiva de gènere en la planificació urbanística.

Garantir la formació en equitat de gènere als integrants de les entitats del poble.

Seguir fomentant les activitats amb canguratge per a permetre la participació de les persones cuidadores.

Ampliar l’oferta de formació, debats i reflexions sobre feminismes, equitat, i noves masculinitats oberta a la ciutadania.

Seguir vetllant per la cura de les dones i infants davant les violències masclistes amb l’activació de protocols d’actuació coordinadament amb tots els serveis municipals i la policia local. Impulsar cursos de formació especialitzada.

Oferir serveis d’informació, atenció i assessorament per a persones LGTBIQ a través dels serveis municipals, dins el marc del poble educador.

Seguir fomentant el debat i la visualització de les persones LGBTIQ en els diversos àmbits de participació ciutadana (joventut, gent gran, salut…).

Impulsar campanyes de comunicació no sexista ni androcentrista i evitar la transmissió de missatges sexistes, masclistes i que fomentin estereotips de gènere i violència contra les dones en la publicitat dels serveis públics municipals.

 • Elaborar el Pla d’Igualtat de Gènere a Tiana (2024-2028) en base a l’avaluació de la implementació del Pla anterior i amb el manteniment i millora de totes aquelles mesures ja implementades.

 

Avançar cap a l’accessibilitat universal

 • Desplegar el pla d’accessibilitat a la via pública i el transport dotant–lo de prou recursos per tal d’anar reduint els carrers sense vorera o amb voreres de menys de 90 centímetres.
 • Impulsar polítiques i accions transversals per l’accessibilitat entre les àrees municipals.
 • Fomentar la contractació a l’Ajuntament de persones amb discapacitat, complint el 2% establert per la Llei.
 • Incrementar els esforços, des d’un punt de vista formatiu, i també des d’un punt de vista pedagògic i publicitari, per a avançar cap al concepte d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom, dins el marc del poble educador, amb petites actuacions de cost baix.
 • Garantir l’accessibilitat digital a totes les persones i, sobretot amb diversitat funcional.
 • Exigir un transport públic accessible, afavorint els desplaçaments a tots els veïns entre diverses zones del municipi de forta pendent, especialment per a gent gran i persones de mobilitat/comunicació severa i usuàries de cadira de rodes.

 

Avançar cap a la reforma horària

 • Liderar la reforma horària en l’àmbit local per impulsar canvis horaris perquè puguem gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps. Algunes mesures que proposa la reforma horària són: compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina, introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida, avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar i sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals.
 • Estudiar la possibilitat de posar en marxa una prova pilot per implantar la setmana laboral de quatre dies a algunes àrees municipals.