COMUNITAT

Programa 2023

1- EDUCACIÓ 2- CULTURA 3- ESPORTS 4- SOLIDARITAT
5- SOSTENIBILITAT 6- ESPAI PÚBLIC 7- MOBILITAT 8- MEDI NATURAL
9- DRETS SOCIALS 10– SALUT 11- SEGURETAT 12– COMUNITAT 13– ECONomia 14- BON GOVERN

Entitats actives i més participació

Volem un poble vital, on passin coses: amb entitats actives, que facin pinya. Que puguin desenvolupar la seva activitat quotidiana en espais dignes i ben preparats. Un poble participatiu, en què tothom pugui incidir.

Fer poble: augmentar el suport de les entitats

  • Donar suport a les entitats, motor imprescindible del poble viu. Creiem en l’associacionisme com a forma de fer xarxa entre els tianencs i les tianenques.
  • Posar en marxa l’espai jove i casa d’entitats de Cals Frares, cogestionat amb les entitats del poble, que esdevingui un espai de referència per al jovent.
  • Impulsar un nou model de cogestió social i cultural entre el teixit associatiu i l’Ajuntament, a partir del diàleg i el treball conjunt per augmentar el benefici social. Promoure una xarxa o Consell d’Entitats amb representació de cada entitat del poble, que faciliti l’autogestió, la comunicació amb l’Ajuntament, i que fomenti la cooperació i la coordinació entre les diferents entitats.
  • Fomentar la creació d’associacions veïnals i reforçar les existents com a espais essencials de participació, comunitat i acollida.
  • Donar suport a la promoció de l’associacionisme vinculat a la discapacitat.

 

El Casal de Tiana

 

Dinamitzar la catequística i repensar el casal

  • Reclamar l’ús a ple dret de la Catequística i reformar l’edifici perquè esdevingui un equipament destinat a les entitats i la cultura del poble, obert a tothom, actiu i segur.
  • Reformar les instal·lacions del Casal per convertir-lo en un espai de cultura, punt de trobada de la Tiana viva.
  • Reformular el plec de condicions del Casal. L’oferta de restauració ha d’apostar pel producte local, a preus assequibles, a partir d’un model gastronòmic popular i de qualitat.

 

Enfortir la participació perquè tingui una incidència real sobre l’agenda i els programes de govern

  • Vetllar per l’empoderament i el bon funcionament de tots els consells de participació ciutadana.
  • Impulsar la constitució del Consell de la Vila, consell de consells, principal òrgan de participació del poble, com ja preveu l’actual Reglament de Participació Ciutadana, amb l’objectiu de debatre, promoure estudis i fer propostes sobre els grans temes del poble.