BON GOVERN I GOVERN OBERT

Programa 2023

1- EDUCACIÓ 2- CULTURA 3- ESPORTS 4- SOLIDARITAT
5- SOSTENIBILITAT 6- ESPAI PÚBLIC 7- MOBILITAT 8- MEDI NATURAL
9- DRETS SOCIALS 10– SALUT 11- SEGURETAT 12– COMUNITAT 13– ECONomia 14- BON GOVERN

Un Ajuntament transparent

Volem un poble amb unes institucions properes, accessibles, en què fer un tràmit sigui senzill i eficaç. Creiem que cal fer de la participació veïnal un eix primordial per a la presa de decisions. Ens cal un Ajuntament transparent i eficient, capaç de defensar els interessos dels tianencs a les administracions supramunicipals i col·laborador amb els pobles veïns.

Fomentar el diàleg polític i enfortir els drets democràtics

 • Promoure un pacte entre les forces polítiques de Tiana per arribar a grans acords en els grans temes que afecten el poble i fomentar el treball conjunt, des de la responsabilitat, l’honestedat i el respecte.
 • Impulsar una nova cultura democràtica per prevenir la corrupció i recuperar la confiança de la ciutadania en la política i les institucions donant compliment al Codi Ètic de l’Ajuntament de Tiana i impulsant la creació de la Bústia Ètica i de Bon Govern.
 • Culminar el procés engegat aquest 2023 per recuperar el Síndic/a de Greuges Municipal.
 • Defensar els interessos dels veïns i veïnes de Tiana davant els organismes supramunicipals.
 • Actualitzar el Reglament Orgànic Municipal i el Reglament de Participació Ciutadana.

 

Governar de manera eficaç i eficient

 • Seguir reformant les estructures municipals i els circuits de presa, execució i avaluació de les decisions per fer una administració local més eficient que doni resposta ràpida a les necessitats del dia a dia del poble i dels seus veïns i veïnes.
 • Impulsar una fiscalitat municipal més justa ampliant els ajuts al pagament de l’IBI. Revisar les ordenances de preus, taxes i impostos municipals per establir un sistema de tarifació social que s’ajusti a la renda i les circumstàncies de cada família. Millorar la comunicació per difondre millor tots els ajuts i desgravacions fiscals de l’Ajuntament i de la resta d’administracions supramunicipals.
 • Promoure l’estalvi i aplicar austeritat, seny i creativitat per tirar endavant projectes i activitats a un cost assumible. Promoure el pressupost base zero com a metodologia pressupostària per racionalitzar la despesa.
 • Seguir impulsant una execució del pressupost amb vocació social.
 • Fer una auditoria econòmica i financera a l’inici i al final del mandat.
 • Fer una auditoria de la gestió dels serveis municipals externalitzats.
 • Seguir impulsant una nova cultura institucional per passar de la gestió rutinària a la gestió eficient per fer que les coses que volem que passin, passin de debò. Seguirem treballant en equip, amb planificació, en un clima de confiança i respecte per avançar cap a l’administració deliberativa i la cogestió. Cal alinear els objectius estratègics amb els objectius executius a través d’una coordinació político-tècnica permanent.
 • Aprovar el Pla d’Actuació Municipal 2023–2027 i fer un seguiment permanent sobre el grau de compliment.
 • Apoderar els treballadors i treballadores municipals amb una política adequada de planificació i gestió de recursos humans: qualificació, formació i motivació. Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament. Enllestir el procés d’estabilització de l’ocupació temporal del treballadors públics.

 • "Avaluarem el temps de resposta de les instàncies i el grau de satisfacció en les consultes a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania"

  Isaac Salvatierra Pujol

Enfortir els vincles amb Montgat

 • Continuar enfortint els vincles amb el poble veí de Montgat, amb el qual ens uneix una història comuna, 90 anys després de la segregació, buscant noves vies de col·laboració i mancomunació de serveis.

 

Apropar més l’Ajuntament a la ciutadania

 • Implantar un model de govern obert que integri les polítiques de transparència, de dades obertes i de participació ciutadana.
 • Culminar el procés de reforma de l’Oficina d’Atenció Ciutadana municipal per acostar l’Ajuntament al poble i facilitar els tràmits.
 • Fer una avaluació permanent del temps de resposta de l’Ajuntament i del grau de satisfacció de la ciutadania davant les consultes i les instàncies registrades a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.
 • Crear el kit Benvingut, benvinguda a Tiana per a les noves famílies que s’empadronin a Tiana (o per a les que hi viuen i no en coneixen tots els serveis).
 • Avançar cap a uns pressupostos participatius implicant la ciutadania a partir de la tasca dels consells sectorials.

 

Consolidar la Local–Ràdio Tiana com a mitjà de comunicació plural i amb vocació de servei públic

 • Crear el Consell de Mitjans de Comunicació, que haurà de nomenar un president de reconegut prestigi professional, que no podrà ser un càrrec vinculat a l’Ajuntament ni ser membre de cap formació política.
 • Culminar el procés de transformació digital multiplataforma de Ràdio Tiana i La Local.

 

Culminar la transformació digital de l’Ajuntament

 • Seguir desplegant la implantació de l’Oficina Virtual de Tràmits.
 • Posar en marxa el Panell d’indicadors de les polítiques municipals de Tiana per avançar cap a un model de gestió per resultats, amb un ús ètic, transparent i reutilitzable de les dades.
 • Millorar el portal de transparència del web municipal, amb una informació permanent, actualitzada, comprensible, traçable i reutilitzable.
 • Posar en marxa el visor de pressupostos i contractes al web municipal per saber en què es gasta l’Ajuntament cada euro públic.
 • Seguir incorporant la tecnologia per fer un poble més saludable i sostenible, amb una gestió de la mobilitat i la seguretat intel·ligent.
 • Administrar les dades de caràcter personal seguint estrictes criteris de seguretat i complint la llei europea de protecció de dades (GDPR).
 • Promoure espais de connexió i ús tecnològic gratuïts. Afavorir les xarxes comunals i obertes.
 • Prioritzar els canals digitals fent un ús auster del paper, per estalvi i per compromís amb el medi ambient.