Treballarem per fer de Tiana un poble agradable, on tothom hi visqui bé. Un poble tranquil. Per passejar-hi. Per anar-hi a comprar. Un poble amb empenta, amb més oportunitats econòmiques. Un poble en què els seus veïns i veïnes no hagin de marxar perquè no poden pagar el lloguer. On sigui igual si ets home o dona o jove o gran o nascut aquí o a fora. Un poble en què la gent gran gaudeixi en la mesura del possible de la seva vellesa. Que la gent gran se senti estimada, cuidada. Un poble on puguis aparcar el cotxe. I on puguis anar per la vorera amb la cadira de rodes, el cotxet o el carro de la compra. Un poble vital, on hi passin coses: amb entitats actives, que fan pinya. Hem d’omplir de poble el carrer. Un poble saludable, que promociona l’esport. Un poble amb memòria, que s’escolta els avis i les àvies. Que preserva el que cal preservar i millora el que cal millorar.

 

1- Poble viu 2- Poble educador 3- Poble verd 4- Més serveis públics de qualitat

1.1 Dret al poble

1.2 Emprenedoria i innovació

1.1 DRET AL POBLE

Un poble amable on tothom hi visqui bé

Junts, a La VInyeta

 • Reformar les estructures municipals i els circuits de presa, execució i avaluació de les decisions per fer una administració local més eficient que doni resposta ràpida a les necessitats del dia a dia del poble i dels seus veïns i veïnes.
 • Ampliar els mitjans dels Serveis Socials per oferir una atenció social al poble que permeti millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, prevenint i atenent les necessitats.
 • Garantir el dret a viure en condicions dignes a les llars de Tiana assegurant l’accés a subministraments bàsics, respectant els drets a la llum, l’aigua i el gas. Oferir assessorament en drets energètics des dels Serveis Socials i l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
 • Garantir el dret a l’alimentació de tots els veïns i veïnes amb els ajuts pertinents i impulsant un pla d’aprofitament alimentari, amb col·laboració amb entitats locals del tercer sector.
 • Defensar i protegir, dins de l’àmbit d’actuació local, la qualitat dels serveis públics, base de l’estat del benestar.
 • Tenir cura del medi ambient i evitar la contaminació i el malbaratament de recursos i d’energia.
 • Defensar els interessos dels tianencs i tianenques a les administracions supramunicipals, especialment en matèria d’educació, sanitat, serveis socials, atenció a la dona, ocupació o transport públic.
 • Donar suport a les famílies durant el procés per a la valoració de la dependència d’un o d’una familiar.
 • Impulsar activitats de promoció comunitària específiques per a gent gran, joves i infants.
 • Impulsar una fiscalitat municipal més justa ampliant els ajuts al pagament de l’IBI. Revisar les ordenances de preus, taxes i impostos municipals per establir un sistema de tarifació social que s’ajusti a la renda i les circumstàncies de cada família. Impulsar un pla de comunicació per difondre tots els ajuts i desgravacions fiscals de l’Ajuntament i de la resta d’administracions supramunicipals.
 • Reformar l’Oficina d’Atenció Ciutadana municipal i elaborar la carta de serveis municipal. Crear el kit ‘Benvingut, benvinguda a Tiana’ per a les noves famílies que s’empadronin a Tiana (o per a les que hi viuen i no coneixen tots els serveis). S’hi mostrarà l’oferta educativa, cultural, el directori de botigues i serveis, les entitats, els telèfons i adreces d’interès, el model de recollida selectiva porta a porta i totes les eines possibles perquè se sentin acollits i acollides.
 • Impulsar una finestreta única de serveis i recursos que l’Ajuntament i altres administracions posen a la disposició de la ciutadania.

 

Garantir el dret a l’habitatge

Més habitatge assequible de lloguer

 • Actualitzar el Pla local d’habitatge per garantir més habitatge social i assequible de lloguer en les noves promocions de pisos al poble.
 • Crear l’Oficina Local d’Habitatge dins l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.
 • Impulsar una modificació del PGM perquè totes les actuacions edificatòries destinades a habitatge plurifamiliar, siguin obra nova o gran rehabilitació en edificis preexistents, i sempre que el sostre urbanístic sigui superior a 600m2, hagin de destinar almenys el 30% d’aquest sostre a habitatges de lloguer social. Establir les vies perquè l’Ajuntament i/o les entitats del tercer sector participin en la seva gestió. Sol·licitar a l’AMB un estudi de viabilitat per implementar aquesta mesura de manera conjunta a tots els municipis de l’AMB, amb homogeneïtat de criteris per tal d’adaptar la mesures a les condicions particulars de cada municipi, sense perjudici de les accions que pugui fer l’Ajuntament de Tiana en funció de les seves competències.
 • Instar el Govern de la Generalitat perquè impulsi mesures decidides de suport econòmic als operadors públics d’habitatge per a la construcció d’habitatge públic de lloguer a Tiana, en concertació amb l’Ajuntament.
 • Negociar augmentar el benefici públic en les operacions urbanístiques pendents d’execució, aprofitant millor les cessions de sòl i sostre i les reserves d’equipament i d’habitatge protegit.

 

Evitar el frau en l’adjudicació dels pisos

 • Màxima transparència en l’elaboració de les llistes de les persones sol·licitants i màxima informació sobre el procediment d’adjudicació.
 • Millorar el seguiment un cop adjudicats els habitatges socials per garantir l’interès general.

 

Lluitar contra els pisos buits de grans propietaris

 • Reclamar al Govern de la Generalitat que impulsi un conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Tiana, a on se li delegui, amb recursos, les tasques d’inspecció i control de l’impost de pisos buits, així com la capacitat sancionadora que emana de la Llei de l’habitatge del 2007.
 • Mediar amb els grans propietaris, en col·laboració amb altres administracions, perquè cedeixin habitatge buit a preus taxats, a canvi de la seva rehabilitació (si s’escau) i amb garantia de cobrament de la renda, a una borsa de lloguer assequible gestionada per l’Oficina Local d’Habitatge.

 

Garantir que ningú es quedi sense sostre

 • Impulsar un pla local per evitar desnonaments per causes sobrevingudes.
 • Garantir el dret al reallotjament públic, digne i estable en cas de pèrdua de l’habitatge. Defensa de la llei 24/201 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

 

Crear més places d’aparcament al centre

Ampliació de l’aparcament de l’església

 • Impulsar un pla d’aparcaments. Crear un gran aparcament vora l’església connectat amb la trama urbana per reactivar l’activitat comercial.
 • Estudiar la creació de més zones d’aparcament de 30 i 90 minuts per afavorir la rotació i per garantir aparcament per anar a comprar.
 • Augmentar els aparcaments per a motos al centre del poble.
 • Reservar places d’aparcament de cotxes per a la gent gran a la zona per a vianants del centre.
 • Senyalitzar millor els aparcaments amb un sistema intel·ligent connectat amb una app. Posar en marxa l’aparcament del carrer Verge del Pilar amb un indicador de places al passeig de la Vilesa per evitar trànsit innecessari.
 • Revisar els guals en desús per garantir l’interès general i l’aparcament a la via pública.

 

 

 

Fer poble: augmentar el suport a les entitats i guanyar la Catequística

La Catequística

 • Donar suport a les entitats, motor imprescindible del poble viu. Creiem en l’associacionisme com a forma de fer xarxa entre els tianencs i les tianenques.
 • Impulsar un nou model de cogestió social i cultural entre el teixit associatiu i l’Ajuntament, a partir del diàleg i el treball conjunt per augmentar el benefici social. Promoure una xarxa o Consell d’Entitats amb representació de cada entitat del poble, que faciliti l’autogestió, la comunicació amb l’Ajuntament, i que fomenti la cooperació i la coordinació entre les diferents entitats.
 • Proporcionar espais de qualitat a les entitats que ho necessitin per tal de poder desenvolupar la seva tasca de manera efectiva.
 • Reclamar l’ús a ple dret de la Catequística i reformar l’edifici perquè esdevingui un equipament destinat a les entitats del poble, obert a tothom, actiu i segur.
 • Ampliar els mòduls del nou Cau per tal de poder donar resposta a les necessitats d’espai de les entitats. Millorar l’accés a peu que connecta amb el centre del poble.

 

Recuperar El Casal com a espai cívic, obert a la cultura

 • Reformar les instal·lacions del Casal per convertir-lo en un espai de cultura, punt de trobada de la Tiana viva. L’espai oferirà activitats per a totes les edats, de diverses disciplines, entenent que el coneixement i la curiositat ha d’estar a l’abast de tots i totes.
 • Endreçar el pati de les moreres i arreglar-lo. Donar-li l’esplendor que ha anat perdent al llarg dels anys i fer-hi el manteniment que es mereix.
 • Reformular el plec de condicions del Casal. L’oferta de restauració ha d’apostar pel producte local, a preus assequibles, a partir d’un model gastronòmic popular i de qualitat. El cànon del concessionari s’ha de destinar a inversions del propi local. Promoure una mateixa manera de fer en la resta de bars d’adjudicació municipal, en funció de les especificitats, per unificar el model de poble viu.

 

Millorar les oportunitats educatives, laborals, d’emancipació i de participació activa de la joventut

 • Escoltar la joventut i acompanyar-la a través de programes d’ajuda, amb especial incidència en l’educació, la transició laboral, l’emancipació i la vida saludable. Millorar el treball transversal i la comunicació entre totes les regidories que fan actuacions per a joves per avançar cap a la seva autonomia, desenvolupament personal i participació.
 • Desplegar el Pla Local de Joventut de Tiana (2019-2023) aprovat pel ple municipal.
 • Augmentar la comunicació del Punt d’Informació Juvenil amb l’objectiu que esdevingui el punt de referència dels joves en relació a l’administració local de Tiana. Incrementar la difusió dels recursos municipals existents per a joves a través de diversos canals i potenciar les xarxes socials.
 • Impulsar la cogestió: apoderar els i les joves en la presa de decisions creant el Consell de Joventut, donant-los representació al Consell de la Vila i formant-los perquè facin aportacions en l’elaboració dels pressupostos participatius i en la programació de les activitats del poble.

  Cesc Comas

 • Establir un sistema de comunicació efectiu i eficient per fer arribar la informació als joves de Tiana.
 • Facilitar assessorament per a la presa de decisions respecte al propi itinerari d’inserció laboral i per evitar, en la mesura del possible, situacions de precarietat laboral. Impulsar un pla d’acció específic per a l’atur juvenil amb polítiques actives d’ocupació, en col·laboració amb empreses locals. Millorar la difusió i facilitar l’accés a plans com el de Garantia Juvenil.
 • Facilitar als i les joves del poble eines i recursos per afavorir la complementarietat entre estudis i feina, amb la finalitat que puguin iniciar el seu procés d’emancipació.
 • Oferir informació, orientació i assessorament en matèria d’accés a l’habitatge amb coordinació amb serveis tècnics de l’Ajuntament.
 • Impulsar una nova línia de beques ajut als estudis postobligatoris en funció de la renda familiar.
 • Crear aules d’estudi en època d’exàmens a la biblioteca.
 • Millorar la informació i l’assessorament juvenil sobre formació, orientació laboral, educació sexual, en contra de les discriminacions de drets racials…
 • Establir una coordinació entre les institucions que treballen en matèria de promoció de la salut de la població juvenil a Tiana. Acostar-se als adolescents en la planificació de les polítiques de salut.
 • Donar suport a projectes impulsats per la joventut en l’àmbit de la cooperació internacional.

 

Garantir un envelliment digne i actiu i normalitzar la presència de les persones grans en les diverses esferes del poble

 • Impulsar polítiques transversals per fer de Tiana un poble amic de les persones grans. Un poble on les persones grans es puguin implicar i siguin valorades i recolzades de manera activa. Impulsar accions que prioritzin la prevenció i la promoció de la salut de la gent gran. Apostar per polítiques de benestar i solidaritat que generin autonomia, no dependència.
 • Fer una diagnosi per detectar i ajudar aquelles persones grans que no tinguin cobertes les necessitats bàsiques socials i econòmiques. Establir un sistema de detecció de casos de vulnerabilitat amb l’ajuda dels veïns i veïnes per incorporar-los al circuit de prestacions.
 • Revisar les taxes del Servei d’Atenció Domiciliària.
 • Impulsar una nova línia d’ajuts a les persones grans que viuen soles a casa per fomentar la relació social. Garantir que les persones convisquin en el seu entorn pròxim, reduint-ne l’aïllament gràcies a la participació de veïns i veïnes i professionals dels Serveis Socials.
 • Impulsar el programa: Dinem els dimecres al Casal, amb menús setmanals per a la gent gran a un cost molt reduït per fomentar un envelliment actiu i la vida social.
 • Augmentar els ajuts a l’envelliment actiu mitjançant la implementació d’un servei de transport a demanda [Veure 3.3].
 • Impulsar un nou programa digital per a la gent gran, en col·laboració amb els centres educatius i les entitats [Veure 4.4].
 • Ajudar a combatre la soledat de les persones grans amb l’ajuda de la Llar de les Persones Grans.
 • Vetllar pel la qualitat del servei i per la funció social de la Residència i Centre de Dia Sant Cebrià.
 • Crear el Consell Municipal de la Gent Gran. Garantir el dret a participar de la gent gran i a implicar-se en les activitats del poble. La Llar de les Persones Grans és modèlica: donar tot el suport a les seves activitats.
 • Recuperar el dia de la vellesa, amb activitats intergeneracionals.

 

Garantir el principi d’equitat de gènere en totes les polítiques públiques de l’Ajuntament

 • Elaborar i executar un Pla Municipal d’Equitat de Gènere (2019-2023). Incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques municipals i vetllar per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions que els homes en tots els àmbits de la vida pública i lluitar contra qualsevol discriminació.

 

Accions de gestió i/o creació de prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques

 • Crear la Regidoria d’Equitat de Gènere.
 • Coordinar els serveis d’atenció a les dones amb Serveis Socials i altres serveis supramunicipals d’atenció i ajudes.
 • Promoure uns pressupostos amb perspectiva de gènere.
 • Apoderar el Consell d’Igualtat perquè esdevingui un espai de participació real i vinculant de treball en aquesta matèria i garantir la participació del moviment feminista en la definició de totes les polítiques.
 • Incloure la perspectiva de gènere en la planificació urbanística.
 • Impulsar un pla específic contra l’atur femení coordinadament amb les polítiques d’ocupació. La taxa d’atur registrat femení a Tiana (març 2019) és del 7,91% mentre que la de l’atur masculí és del 4,21%.
 • Vetllar per la cura de les dones i infants davant les violències masclistes amb l’activació de protocols d’actuació coordinadament amb tots els serveis municipals i la policia local. Impulsar cursos de formació especialitzada.
 • Oferir serveis d’informació, atenció i assessorament per a persones LGTBIQ a través dels serveis municipals i el Casal de Joves, dins el marc del poble educador.
 • Incorporar l’avaluació sistemàticament de l’impacte de gènere de totes les intervencions.

 

Accions de difusió i sensibilització

 • Definir un programa estable d’activitats de sensibilització per al foment de les relacions positives i igualitàries entre els grups de joves i adolescents, a l’Institut i al Casal de Joves, amb èmfasi en les xarxes socials, i oferir més tallers per a famílies sobre aquesta temàtica.
 • Impulsar campanyes de comunicació no sexista ni androcentrista i evitar la transmissió de missatges sexistes, masclistes i que fomentin estereotips de gènere i violència contra les dones en la publicitat dels serveis públics municipals.
 • Fomentar el debat i la visualització de les persones LGTBIQ en els diversos àmbits de participació ciutadana (joventut, gent gran, salut…).

 

Accions formatives

 • Formar en equitat de gènere tot el personal municipal i establir referents en totes les àrees.
 • Garantir la formació en equitat de gènere als integrants de les entitats del poble.
 • Oferir formació i debats/ reflexió sobre feminismes, equitat, i noves masculinitats oberta a la ciutadania.

 

Compromís amb la reforma horària

 • La reforma horària és una iniciativa ciutadana que impulsa canvis horaris perquè puguem gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps. L’Ajuntament ha de liderar la iniciativa a nivell local, formant part de les proves pilot que s’estan fent al conjunt del país, implicant empreses, comerços, famílies i entitats, per tal d’aplicar polítiques del temps que fomentin la cohesió social, la paritat i la igualtat d’oportunitats. Algunes mesures que proposa la reforma horària són: compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina, introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida, avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar i sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals.

 

Avançar cap a l’accessibilitat universal

 • Fer un diagnòstic de l’accessibilitat al poble de Tiana en tots els àmbits d’ús públic municipals (equipaments, xarxes de comunicació i senyalització, voreres, transport) mitjançant d’un pla d’accessibilitat municipal. Els obstacles físics i virtuals no perjudiquen només un col·lectiu específic; perjudiquen el conjunt de la població. Cal entendre la condició d’accessibilitat com a útil per a les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn visual, auditiu i/o cognitiu, i especialment la gent gran, però també per a totes les persones que se’n poden arribar a beneficiar per l’evolució de la seva situació o de les seves capacitats al llarg de les diverses etapes de la vida.

  Jordi Marí

 • Impulsar un pla de voreres amples, plataformes úniques de vianants i vehicles, creant una partida pressupostària concreta per a l’accessibilitat, i buscar tota mena de subvencions públiques i privades. Cal facilitar l’accessibilitat de les persones amb discapacitat, persones grans o persones amb cadira de rodes, carros de la compra o cotxets, especialment i de manera prioritària en zones sensibles com el camí escolar.
 • Impulsar polítiques i accions transversals per l’accessibilitat entre les àrees  municipals, amb la implicació dels professionals que hi treballen i la participació de les entitats i de les persones amb discapacitat. Impulsar cursos de formació en accessibilitat amb exemples de bones pràctiques i d’ajustos raonables.
 • Fomentar la contractació a l’Ajuntament de persones amb discapacitat, complint el 2% establert per la Llei.
 • Vetllar perquè les obres i serveis als quals s’adjudiquen llicències municipals compleixen els criteris i les normatives legals d’accessibilitat, estatals i autonòmica.
 • Incrementar els esforços, des d’un punt de vista formatiu, i també des d’un punt de vista pedagògic i publicitari, per a avançar cap al concepte d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom, dins el marc del poble educador, amb petites actuacions de cost baix.
 • Donar suport a la promoció de l’associacionisme vinculat a la discapacitat.
 • Garantir l’accessibilitat digital a totes les persones i, sobretot amb  diversitat funcional. Cal que els formats de representació d’informació compleixin els estàndards i recomanacions quant a la representació d’informació per a persones amb capacitats diverses. Revisar l’accessibilitat al web municipal seguint les pautes del W3C per a complir amb WAI-AA en tot el web i WAI-AAA on sigui possible.
 • Proposar un transport públic accessible, afavorint els desplaçaments a tots els veïns entre diverses zones del municipi de forta pendent, especialment per a gent gran i persones de mobilitat/comunicació severa i usuàries de cadira de rodes.

 

Generar espais de participació formals i públics que fomentin la cogestió i tinguin una incidència real sobre l’agenda i els programes de govern

Cal fer un pas decidit cap a una democràcia participativa. Ens cal un poble crític, exigent i participatiu. Hem d’incorporar la participació ciutadana a l’hora de definir les polítiques públiques i guiar la tasca del govern municipal. Hem d’anar avançant en una manera de governar des de la proximitat, aprofitant l’articulació del moviment associatiu i la ciutadania en general, en el procés de govern. Tenim el convenciment que amb més participació ciutadana, s’aconsegueix un millor mecanisme per assolir un govern més democràtic i per dissenyar polítiques públiques més perdurables i robustes al llarg del temps. L’administració deliberativa, al servei de la gent, s’ha de basar en el diàleg, la confiança, la mediació, i en l’intercanvi de perspectives i recursos, entre les diferents parts de l’administració i entre l’administració i el seu entorn. La cogestió és un model de presa de decisions horitzontal que fomenta la coresponsabilitat i la implicació activa de tots els agents. Una societat sana i madura és aquella que no delega la gestió de la governabilitat. Ans al contrari, és aquella que s’implica de forma activa en el control i la presa de decisions. Cal crear nous espais de participació formals i públics que tinguin una incidència real sobre l’agenda i els programes de govern i en una nova cultura democràtica per recuperar la confiança del ciutadà en la política i en les institucions. Per tot això, ens comprometem a aplicar un pla gradual per apoderar el poble i fomentar la participació ciutadana basat amb els següents punts:

 

Apoderem-nos: primera fase

 • Modificar el Reglament de Participació Ciutadana i el Reglament Orgànic Municipal. El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Tiana no s’ha modificat des de l’any 1997 i el Reglament de Participació Ciutadana des del 2005. Crear una comissió de treball específica per elaborar la proposta de modificació.
 • Apoderar els consells sectorials existents (Consell Escolar Municipal, Consell Assessor d’Urbanisme, Consell d’Igualtat, Consell de Medi Ambient, Consell de Cultura, Consell de Mitjans de Comunicació, Consell d’Infants, Consell d’Adolescents, Comissió de Patrimoni, Comissió de Festes) amb l’objectiu d’impulsar polítiques més participatives amb una incidència real sobre l’agenda i les polítiques públiques.
 • Crear els següents nous consells sectorials: Consell de Benestar Social, Consell de l’Esport, Consell de Joventut, Consell de la Gent Gran, Consell d’Entitats, Consell de Seguretat Ciutadana i Taula de Cooperació.
 • Fer audiències públiques periòdiques per retre comptes a la ciutadania.
 • Avançar cap a uns pressupostos participatius implicant la ciutadania a partir de la tasca dels consells sectorials. Els pressupostos participatius permeten la participació directa de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos públics en dos àmbits diferents. D’una banda, en la reflexió de necessitats, identificació de demandes i priorització dels pressupostos i de l’altra, en el seguiment de l’execució del pressupost i, per tant, en la rendició de comptes continuada per part dels equips de govern.

 

Apoderem-nos: segona fase

 • Un cop reestructurats i apoderats els consells existents i els de nova creació, impulsar la constitució del Consell de la Vila, consell de consells, principal òrgan de participació del poble, com ja preveu l’actual Reglament de Participació Ciutadana. Una segona cambra de facto, amb l’objectiu de debatre, emetre informes, promoure estudis i fer propostes sobre els grans temes del poble, en coordinació amb el ple municipal.
 • Assajar noves formes de participació i deliberació, com el vot per internet.

1.2 EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ

Crear una oficina de desenvolupament local

 • Crear una oficina local d’innovació i desenvolupament local, Tiana Emprèn, per promoure la millora de la qualitat de vida dels tianencs i tianenques a través del foment de l’ocupació, l’impuls de l’emprenedoria i el suport a empreses i comerços. L’oficina serà finestreta única i oferirà un servei de consultoria i accés a la formació continuada. Facilitarà i acompanyarà en l’accés a subvencions d’altres administracions, simplificarà els tràmits administratius i reduirà la burocràcia per no endarrerir la posada en marxa d’un negoci.
 • Nova línia d’ajuts a la innovació per a les persones que treballen en el comerç i l’emprenedoria.
 • Fomentar la cogestió entre l’Ajuntament, comerç i empreses de serveis per dinamitzar l’economia local. Apostar per nous models de treball en xarxa i per l’economia circular, social i solidària.
 • Estudiar la implantació de moneda local. Calcular l’impacte de la mesura amb un estudi com el que va fer l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (LM3).
 • Atraure talent. Fer de Tiana un espai atractiu com a viver i laboratori de projectes emergents.
 • Estudiar la viabilitat de la planificació del Campus Montalegre per a empreses tecnològiques o de coneixement no contaminants a tocar de la B-500, prop el Camí dels Francesos, una zona pendent de desenvolupament urbanístic.

 

Ocupació estable i de qualitat per a tothom: mesures específiques contra l’atur femení

 • Impulsar un pla d’acció específic per a l’atur juvenil i, especialment, per a l’atur femení amb plans d’ocupació locals. La taxa d’atur registrat a Tiana és moderadament baixa (5,96%, març 2019), però cal treballar per combatre l’atur femení. La taxa d’atur masculí és del 4,21%, i la del femení, del 7,91%. Cal lluitar contra aquesta desigualtat.
 • Millorar l’assessorament personalitzat dels aturats i aturades de Tiana i impulsar programes a mida de formació i reciclatge professional.

 

Fer el possible perquè comprar a Tiana sigui millor i més fàcil

 • Reactivar el comerç urbà a partir d’un mix comercial atractiu, equilibrat, basat en la qualitat i el producte local, que evolucioni cap a un model gastronòmic i de degustació, a partir de 5 fronts:
   • Pla d’aparcaments. [Veure 1.1]
   • Pla de vianants per facilitar la mobilitat a peu per la zona comercial. [Veure 3.2]
   • Pla lloguer assequible de locals comercials amb la creació d’un registre de locals públics i privats i amb una línia d’ajuts amb  bonificacions a l’IBI.
   • Pla d’ajuts a la innovació i a la modernització dels establiments ja existents.
   • Pla digital per facilitar les vendes pel mòbil a partir de descomptes i promocions.
 • Prioritzar els locals de propietat municipal que quedin buits al passatge Moragas per garantir l’accés a lloguers tous a noves emprenedories.
 • Crear nous espais al centre del poble per a locals comercials amb accés a aparcament.
 • Negociar l’opció d’espais per a locals comercials en les noves promocions.
 • Estudiar nous emplaçaments i dies del mercat setmanal per atraure compradors i dinamitzar el poble.
 • Promoure dies de comerç al carrer.
 • Engegar noves campanyes de promoció i fidelització, conjuntament amb els i les comerciants. Promoure descomptes a la programació cultural o al Tast Tiana.
 • Revisar la política de compres de l’Ajuntament i donar prioritat en l’abastament municipal als comerços, serveis i productors locals.

 

Projectar Tiana com un poble amb restaurants i vins excel·lents

 • Crear un espai destinat a la gastronomia i el vi al centre del poble, amb una cuina per fer-hi tallers oberts i per promocionar el comerç local, l’alimentació saludable, el producte de proximitat i el tast de vins i caves. [Veure 3.4]
 • Crear sinergies entre els i les professionals que es dediquen al món de la restauració, de la producció local i empreses de serveis.
 • Impulsar campanyes de difusió continuades de l’oferta gastronòmica, vinculada a la DO Alella i a l’enoturisme.
 • Fer del Tast Tiana un espai innovador continuat. Implicar-hi el comerç. Consolidar-lo com un esdeveniment anual de referència per promocionar la gastronomia i el vi locals.
 • Crear el segell ‘Cuiners i cuineres de Tiana’, per donar visibilitat a la cuina local.
 • Aprofitar l’impuls del Tast Tiana per estudiar la creació de noves fires al llarg de l’any, com la de la pagesia, la verema, la cervesa…
 • Crear itineraris i caminades turístiques pel poble i el seu entorn natural amb la restauració i el producte locals com a reclam.
 • Augmentar el suport als pagesos i productors locals potenciant el producte de proximitat en els bars de concessió municipal, en els menús escolars i de la residència d’avis, en els actes organitzats per l’Ajuntament i en l’oferta gastronòmica del Tast Tiana, en la línia del Pla de contractació pública alimentària de Catalunya.