• Junts per Tiana

  Pla de govern per a Tiana 2019-2023

DRETS SOCIALS I QUALITAT DE VIDA EMERGÈNCIA CLIMÀTICA Poble vIU POBLE EDUCADOR IMPULS DEMOCRÀTIC

 

Us presentem el programa polític de Junts per Tiana per a aquest mandat. El pla de s’estructura en 5 eixos i 58 apartats, que recullen més de 400 accions de govern concretes i avaluables. És un programa ambiciós però alhora molt auster: no hi trobareu grans promeses pirotècniques. Venim d’una llarga i profunda crisi i no podem repetir els errors que ens hi van dur. El volum d’accions de la nostra proposta és fruit del treball en la nostra activitat institucional al llarg de 4 anys a l’Ajuntament com a grup de l’oposició. També de les converses que durant aquest temps hem tingut amb veïns i veïnes. Un gruix important de les propostes també prové del programa electoral del 2015, atès que la majoria de les mesures continuen pendents, per bé que, d’uns mesos ençà, hem aconseguit situar bona part del nostre projecte polític a l’agenda política.

 

Cal un govern que gestioni bé i un programa d’orientació republicana, amb capacitat de transformació i que acosti la governança a la ciutadania. Cor, sentit comú, talent, feina ben feta, excel·lència: ingredients amb què hem cuinat aquest pla a foc lent. Al servei del poble. Amb la dedicació de sempre. Amb més força que mai.

 

El govern a l'ombra de Junts per Tiana

Junts per Tiana és el primer grup de l'Ajuntament de Tiana amb 5 regidors. Al servei del poble. Amb la dedicació de sempre. Amb més força que mai.

Inspirat en el model britànic, el nostre govern a l'ombra s'encarrega de fer control de govern i defensar el programa electoral de la força guanyadora de les municipals.

Descobreix els perfils dels 5 regidors a l'ombra

1. DRETS SOCIALS I Qualitat de vida

Tenim el mandat de seguir avançant per fer de Tiana un poble més just socialment. Compromesos amb els ideals republicans. Igualtat i llibertat. Drets, apoderament, respecte a la natura i al patrimoni. Serem exigents: decisions valentes contra les desigualtats. Per garantir el dret al poble, el dret a l’habitatge assequible. Garantir el principi d’equitat de gènere, el dret a l’accessibilitat universal, el dret a la igualtat de tracte i a la diversitat.

Dret al poble

1.1 Un poble on tothom hi visqui bé

 • Reformar les estructures municipals i els circuits de presa, execució i avaluació de les decisions per fer una administració local més eficient que doni resposta ràpida a les necessitats del dia a dia del poble i dels seus veïns i veïnes.
 • Ampliar els mitjans dels Serveis Socials per oferir una atenció social al poble que permeti millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, prevenint i atenent les necessitats.
 • Garantir el dret a viure en condicions dignes a les llars de Tiana assegurant l’accés a subministraments bàsics, respectant els drets a la llum, l’aigua i el gas. Oferir assessorament en drets energètics des dels Serveis Socials i l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
 • Garantir el dret a l’alimentació de tots els veïns i veïnes amb els ajuts pertinents i impulsant un pla d’aprofitament alimentari, amb col·laboració amb entitats locals del tercer sector.
 • Defensar i protegir, dins de l’àmbit d’actuació local, la qualitat dels serveis públics, base de l’estat del benestar.
 • Tenir cura del medi ambient i evitar la contaminació i el malbaratament de recursos i d’energia.
 • Defensar els interessos dels tianencs i tianenques a les administracions supramunicipals, especialment en matèria d’educació, sanitat, serveis socials, atenció a la dona, ocupació o transport públic.
 • Donar suport a les famílies durant el procés per a la valoració de la dependència d’un o d’una familiar.
 • Impulsar activitats de promoció comunitària específiques per a gent gran, joves i infants.
 • Impulsar una fiscalitat municipal més justa ampliant els ajuts al pagament de l’IBI. Revisar les ordenances de preus, taxes i impostos municipals per establir un sistema de tarifació social que s’ajusti a la renda i les circumstàncies de cada família. Impulsar un pla de comunicació per difondre tots els ajuts i desgravacions fiscals de l’Ajuntament i de la resta d’administracions supramunicipals.
 • Reformar l’Oficina d’Atenció Ciutadana municipal i elaborar la carta de serveis municipal. Crear el kit ‘Benvingut, benvinguda a Tiana’ per a les noves famílies que s’empadronin a Tiana (o per a les que hi viuen i no coneixen tots els serveis). S’hi mostrarà l’oferta educativa, cultural, el directori de botigues i serveis, les entitats, els telèfons i adreces d’interès, el model de recollida selectiva porta a porta i totes les eines possibles perquè se sentin acollits i acollides.
 • Impulsar una finestreta única de serveis i recursos que l’Ajuntament i altres administracions posen a la disposició de la ciutadania.

1.2 Garantir el dret a l'habitatge

 • Actualitzar el Pla local d’habitatge per garantir més habitatge social i assequible de lloguer en les noves promocions de pisos al poble.
 • Crear l’Oficina Local d’Habitatge dins l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.
 • Impulsar una modificació del PGM perquè totes les actuacions edificatòries destinades a habitatge plurifamiliar, siguin obra nova o gran rehabilitació en edificis preexistents, i sempre que el sostre urbanístic sigui superior a 600m2, hagin de destinar almenys el 30% d’aquest sostre a habitatges de lloguer social. Establir les vies perquè l’Ajuntament i/o les entitats del tercer sector participin en la seva gestió. Sol·licitar a l’AMB un estudi de viabilitat per implementar aquesta mesura de manera conjunta a tots els municipis de l’AMB, amb homogeneïtat de criteris per tal d’adaptar la mesures a les condicions particulars de cada municipi, sense perjudici de les accions que pugui fer l’Ajuntament de Tiana en funció de les seves competències.
 • Instar el Govern de la Generalitat perquè impulsi mesures decidides de suport econòmic als operadors públics d’habitatge per a la construcció d’habitatge públic de lloguer a Tiana, en concertació amb l’Ajuntament.
 • Negociar augmentar el benefici públic en les operacions urbanístiques pendents d’execució, aprofitant millor les cessions de sòl i sostre i les reserves d’equipament i d’habitatge protegit.

 

Evitar el frau en l’adjudicació dels pisos

 • Màxima transparència en l’elaboració de les llistes de les persones sol·licitants i màxima informació sobre el procediment d’adjudicació.
 • Millorar el seguiment un cop adjudicats els habitatges socials per garantir l’interès general.

 

Lluitar contra els pisos buits de grans propietaris

 • Reclamar al Govern de la Generalitat que impulsi un conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Tiana, a on se li delegui, amb recursos, les tasques d’inspecció i control de l’impost de pisos buits, així com la capacitat sancionadora que emana de la Llei de l’habitatge del 2007.
 • Mediar amb els grans propietaris, en col·laboració amb altres administracions, perquè cedeixin habitatge buit a preus taxats, a canvi de la seva rehabilitació (si s’escau) i amb garantia de cobrament de la renda, a una borsa de lloguer assequible gestionada per l’Oficina Local d’Habitatge.

 

Garantir que ningú es quedi sense sostre

 • Impulsar un pla local per evitar desnonaments per causes sobrevingudes.
 • Garantir el dret al reallotjament públic, digne i estable en cas de pèrdua de l’habitatge. Defensa de la llei 24/201 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

1.3 Garantir el principi d'equitat de gènere en totes les polítiques públiques de l'Ajuntament

 • Elaborar i executar un Pla Municipal d’Equitat de Gènere (2019-2023). Incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques municipals i vetllar per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions que els homes en tots els àmbits de la vida pública i lluitar contra qualsevol discriminació.

 

Accions de gestió i/o creació de prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques

 • Crear la Regidoria d’Equitat de Gènere.
 • Coordinar els serveis d’atenció a les dones amb Serveis Socials i altres serveis supramunicipals d’atenció i ajudes.
 • Promoure uns pressupostos amb perspectiva de gènere.
 • Apoderar el Consell d’Igualtat perquè esdevingui un espai de participació real i vinculant de treball en aquesta matèria i garantir la participació del moviment feminista en la definició de totes les polítiques.
 • Incloure la perspectiva de gènere en la planificació urbanística.
 • Impulsar un pla específic contra l’atur femení coordinadament amb les polítiques d’ocupació. La taxa d’atur registrat femení a Tiana (març 2019) és del 7,91% mentre que la de l’atur masculí és del 4,21%.
 • Vetllar per la cura de les dones i infants davant les violències masclistes amb l’activació de protocols d’actuació coordinadament amb tots els serveis municipals i la policia local. Impulsar cursos de formació especialitzada.
 • Oferir serveis d’informació, atenció i assessorament per a persones LGTBIQ a través dels serveis municipals i el Casal de Joves, dins el marc del poble educador.
 • Incorporar l’avaluació sistemàticament de l’impacte de gènere de totes les intervencions.

 

Accions de difusió i sensibilització

 • Definir un programa estable d’activitats de sensibilització per al foment de les relacions positives i igualitàries entre els grups de joves i adolescents, a l’Institut i al Casal de Joves, amb èmfasi en les xarxes socials, i oferir més tallers per a famílies sobre aquesta temàtica.
 • Impulsar campanyes de comunicació no sexista ni androcentrista i evitar la transmissió de missatges sexistes, masclistes i que fomentin estereotips de gènere i violència contra les dones en la publicitat dels serveis públics municipals.
 • Fomentar el debat i la visualització de les persones LGTBIQ en els diversos àmbits de participació ciutadana (joventut, gent gran, salut…).

 

Accions formatives

 • Formar en equitat de gènere tot el personal municipal i establir referents en totes les àrees.
 • Garantir la formació en equitat de gènere als integrants de les entitats del poble.
 • Oferir formació i debats/ reflexió sobre feminismes, equitat, i noves masculinitats oberta a la ciutadania.

1.4 Ocupació estable i de qualitat per a tothom: mesures específiques contra l'atur femení

 • Impulsar un pla d’acció específic per a l’atur juvenil i, especialment, per a l’atur femení amb plans d’ocupació locals. La taxa d’atur registrat a Tiana és moderadament baixa (5,96%, març 2019), però cal treballar per combatre l’atur femení. La taxa d’atur masculí és del 4,21%, i la del femení, del 7,91%. Cal lluitar contra aquesta desigualtat.
 • Millorar l’assessorament personalitzat dels aturats i aturades de Tiana i impulsar programes a mida de formació i reciclatge professional.

1.5 Avançar cap a l'accessibilitat universal

 • Fer un diagnòstic de l’accessibilitat al poble de Tiana en tots els àmbits d’ús públic municipals (equipaments, xarxes de comunicació i senyalització, voreres, transport) mitjançant d’un pla d’accessibilitat municipal. Els obstacles físics i virtuals no perjudiquen només un col·lectiu específic; perjudiquen el conjunt de la població. Cal entendre la condició d’accessibilitat com a útil per a les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn visual, auditiu i/o cognitiu, i especialment la gent gran, però també per a totes les persones que se’n poden arribar a beneficiar per l’evolució de la seva situació o de les seves capacitats al llarg de les diverses etapes de la vida.
 • Impulsar un pla de voreres amples, plataformes úniques de vianants i vehicles, creant una partida pressupostària concreta per a l’accessibilitat, i buscar tota mena de subvencions públiques i privades. Cal facilitar l’accessibilitat de les persones amb discapacitat, persones grans o persones amb cadira de rodes, carros de la compra o cotxets, especialment i de manera prioritària en zones sensibles com el camí escolar.

 • Impulsar polítiques i accions transversals per l’accessibilitat entre les àrees  municipals, amb la implicació dels professionals que hi treballen i la participació de les entitats i de les persones amb discapacitat. Impulsar cursos de formació en accessibilitat amb exemples de bones pràctiques i d’ajustos raonables.
 • Fomentar la contractació a l’Ajuntament de persones amb discapacitat, complint el 2% establert per la Llei.
 • Vetllar perquè les obres i serveis als quals s’adjudiquen llicències municipals compleixen els criteris i les normatives legals d’accessibilitat, estatals i autonòmica.
 • Incrementar els esforços, des d’un punt de vista formatiu, i també des d’un punt de vista pedagògic i publicitari, per a avançar cap al concepte d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom, dins el marc del poble educador, amb petites actuacions de cost baix.
 • Donar suport a la promoció de l’associacionisme vinculat a la discapacitat.
 • Garantir l’accessibilitat digital a totes les persones i, sobretot amb  diversitat funcional. Cal que els formats de representació d’informació compleixin els estàndards i recomanacions quant a la representació d’informació per a persones amb capacitats diverses. Revisar l’accessibilitat al web municipal seguint les pautes del W3C per a complir amb WAI-AA en tot el web i WAI-AAA on sigui possible.
 • Proposar un transport públic accessible, afavorint els desplaçaments a tots els veïns entre diverses zones del municipi de forta pendent, especialment per a gent gran i persones de mobilitat/comunicació severa i usuàries de cadira de rodes.

1.6 Compromís amb la reforma horària

 • La reforma horària és una iniciativa ciutadana que impulsa canvis horaris perquè puguem gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps. L’Ajuntament ha de liderar la iniciativa a nivell local, formant part de les proves pilot que s’estan fent al conjunt del país, implicant empreses, comerços, famílies i entitats, per tal d’aplicar polítiques del temps que fomentin la cohesió social, la paritat i la igualtat d’oportunitats. Algunes mesures que proposa la reforma horària són: compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina, introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida, avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar i sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals.

1.7 Millorar les oportunitats educatives, laborals, d'emancipació i de participació de la joventut

 • Escoltar la joventut i acompanyar-la a través de programes d’ajuda, amb especial incidència en l’educació, la transició laboral, l’emancipació i la vida saludable. Millorar el treball transversal i la comunicació entre totes les regidories que fan actuacions per a joves per avançar cap a la seva autonomia, desenvolupament personal i participació.
 • Desplegar el Pla Local de Joventut de Tiana (2019-2023) aprovat pel ple municipal.
 • Augmentar la comunicació del Punt d’Informació Juvenil amb l’objectiu que esdevingui el punt de referència dels joves en relació a l’administració local de Tiana. Incrementar la difusió dels recursos municipals existents per a joves a través de diversos canals i potenciar les xarxes socials.
 • Impulsar la cogestió: apoderar els i les joves en la presa de decisions creant el Consell de Joventut, donant-los representació al Consell de la Vila i formant-los perquè facin aportacions en l’elaboració dels pressupostos participatius i en la programació de les activitats del poble.
 • Establir un sistema de comunicació efectiu i eficient per fer arribar la informació als joves de Tiana.
 • Facilitar assessorament per a la presa de decisions respecte al propi itinerari d’inserció laboral i per evitar, en la mesura del possible, situacions de precarietat laboral. Impulsar un pla d’acció específic per a l’atur juvenil amb polítiques actives d’ocupació, en col·laboració amb empreses locals. Millorar la difusió i facilitar l’accés a plans com el de Garantia Juvenil.
 • Facilitar als i les joves del poble eines i recursos per afavorir la complementarietat entre estudis i feina, amb la finalitat que puguin iniciar el seu procés d’emancipació.
 • Oferir informació, orientació i assessorament en matèria d’accés a l’habitatge amb coordinació amb serveis tècnics de l’Ajuntament.
 • Impulsar una nova línia de beques ajut als estudis postobligatoris en funció de la renda familiar.
 • Crear aules d’estudi en època d’exàmens a la biblioteca.
 • Millorar la informació i l’assessorament juvenil sobre formació, orientació laboral, educació sexual, en contra de les discriminacions de drets racials…
 • Establir una coordinació entre les institucions que treballen en matèria de promoció de la salut de la població juvenil a Tiana. Acostar-se als adolescents en la planificació de les polítiques de salut.
 • Donar suport a projectes impulsats per la joventut en l’àmbit de la cooperació internacional.

1.8 Garantir un envelliment digne i actiu i normalitzar la presència de les persones grans en les diverses esferes del poble

 • Impulsar polítiques transversals per fer de Tiana un poble amic de les persones grans. Un poble on les persones grans es puguin implicar i siguin valorades i recolzades de manera activa. Impulsar accions que prioritzin la prevenció i la promoció de la salut de la gent gran. Apostar per polítiques de benestar i solidaritat que generin autonomia, no dependència.
 • Fer una diagnosi per detectar i ajudar aquelles persones grans que no tinguin cobertes les necessitats bàsiques socials i econòmiques. Establir un sistema de detecció de casos de vulnerabilitat amb l’ajuda dels veïns i veïnes per incorporar-los al circuit de prestacions.
 • Revisar les taxes del Servei d’Atenció Domiciliària.
 • Impulsar una nova línia d’ajuts a les persones grans que viuen soles a casa per fomentar la relació social. Garantir que les persones convisquin en el seu entorn pròxim, reduint-ne l’aïllament gràcies a la participació de veïns i veïnes i professionals dels Serveis Socials.
 • Impulsar el programa: Dinem els dimecres al Casal, amb menús setmanals per a la gent gran a un cost molt reduït per fomentar un envelliment actiu i la vida social.
 • Augmentar els ajuts a l’envelliment actiu mitjançant la implementació d’un servei de transport a demanda [Veure 3.3].
 • Impulsar un nou programa digital per a la gent gran, en col·laboració amb els centres educatius i les entitats [Veure 4.4].
 • Ajudar a combatre la soledat de les persones grans amb l’ajuda de la Llar de les Persones Grans.
 • Vetllar pel la qualitat del servei i per la funció social de la Residència i Centre de Dia Sant Cebrià.
 • Crear el Consell Municipal de la Gent Gran. Garantir el dret a participar de la gent gran i a implicar-se en les activitats del poble. La Llar de les Persones Grans és modèlica: donar tot el suport a les seves activitats.
 • Recuperar el dia de la vellesa, amb activitats intergeneracionals.

Salut

1.9 Millorar les prestacions del Consultori local de salut, especialment el servei de pediatria

 • Defensar un sistema públic de salut de qualitat.
 • Reclamar augmentar les hores del servei de pediatria al Consultori local de Tiana. Fer una auditoria de les prestacions actuals del consultori local. Avaluar si els recursos humans i les prestacions en especialitats mèdiques i d’infermeria són les adequades pel nombre d’habitants de Tiana.
 • Valorar aplicar la clàusula de la modificació del conveni amb el CatSalut per la qual l’Ajuntament pot proposar millores en les prestacions de serveis o activitats de caràcter sanitari.

1.10 Augmentar la promoció de la salut

 • Engegar un Pla Municipal de Salut Pública, que impliqui totes les regidories, vinculat amb el poble educador, a partir de tallers i campanyes de sensibilització.
 • Treballar aspectes de millora de la salut com l’obesitat infantil, la dieta mediterrània a les escoles, l’activitat física o prevenir les drogaddiccions.
 • Promoure programes d’educació en la salut sexual i afectiva als centres escolars.

Prevenció i seguretat

1.11 Disminuir la sensació d'inseguretat i reforçar el cos de la Policia Local segons el model de seguretat sostenible

Defensa, desenvolupament i diplomàcia

La seguretat és un dret, un valor i una percepció. La seguretat és cosa de tots i tots som, una mica, corresponsables de la seguretat. Cal entendre la seguretat com una inversió i no com una despesa. El model de seguretat que ens sembla més adequat per Tiana és el que es coneix en el món teòric com el de la Seguretat Sostenible, que fixa els seus pilars bàsics en tres potes: la defensa, el desenvolupament i la diplomàcia. És el que es coneix com el mètode o sistema de les tres D.

Per defensa cal entendre els esforços econòmics, financers i personals que es fan des de la institució municipal en matèria de policia local i la coordinació amb el cos de policia de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, sense oblidar les competències que encara tenen els cossos policials estatals, com el Cos Nacional de Policial, sobre documentació (DNI i Passaport), i les que tenen a veure amb el control d’armes i explosius, que corresponen a la Guàrdia Civil.

Pel que fa a desenvolupament, cal focalitzar i prioritzar els àmbits de treball en les causes que generen la inseguretat i, per tant, dedicar esforços en la prevenció, en l’ajut a persones amb problemes, a impulsar polítiques socials que vagin adreçades al desenvolupament d’infraestructures que generin seguretat. Cal dirigir les inversions cap a aquells punts en què generin seguretat.

Pel que fa a la diplomàcia, la majoria de les actuacions que fan a Tiana la Policia Local i la policia de la Generalitat tenen a veure amb el civisme, amb l’ocupació de l’espai pública, i és precisament en aquests indrets on es generen els problemes de seguretat. En aquest sentit, cal formar al personal que s’encarrega de tasques en relació amb la seguretat en tècniques de mediació i de negociació. Però també cal formar i actualitzar a tots els treballadors socials en aquestes tècniques per abordar les diferents tipologies de violències: prioritzant la violència de gènere, però sense perdre de vista la violència a la llar, la violència institucional, la violència a l’esport, la violència contra la gent gran, etc.

 

Planificació i execució

 • Encarregar el disseny i posterior aprovació del Pla local de seguretat, seguint el model que proposa el Departament d’Interior en la seva Guia per l’aprovació d’un pla local de seguretat, i sol·licitar els ajuts i subvencions d’altres administracions. Per aprovar el Pla local de seguretat caldrà fer les reunions que siguin necessàries amb les entitats i amb el teixit associatiu del poble, i amb les persones expertes en seguretat, civisme i mobilitat. Una eina bàsica en aquest sentit és el Consell Local de Seguretat Ciutadana. Cal tenir present que l’any 2003 s’aprova la llei 4/2003 de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, a partir de la que Tiana estava obligada a disposar d’aquest instrument dissenyador de la política pública de seguretat. El Pla local de seguretat fixarà les prioritats en matèria d’inversions i recursos dels quals caldrà dotar-nos.
 • Impulsar el Consell Local de Seguretat Ciutadana. És un òrgan consultiu que tindrà com a finalitat l’assessorament i redacció de propostes i plans d’actuació en matèria de seguretat ciutadana, constituït com a punt de trobada permanent dels partits representats a l’Ajuntament, associacions, entitats representatives del poble, així com de tota aquella ciutadania interessada, en l’elaboració d’estratègies i desenvolupant línies i plans d’actuació destinats a abordar de transversal fenòmens complexos que no poden ser abordats únicament en una única perspectiva, sinó que han de tractar-se des d’un punt de vista global i implicant als serveis públics (policia, sanitat, educació, habitatge, cultura, promoció econòmica, etc.) i que també hauran de tenir en compte l’opinió dels moviments socials i de veïns. A títol d’exemple, es crearan comissions específiques a efecte d’estudiar i plantejar opcions viables i assumibles sobre:
   • L’assignatura pendent del model de Festa Major oberta, participativa i segura.
   • La recuperació de la Protecció Civil local i de la prevenció d’incendis a l’àrea forestal amb vigilància intensiva durant l’estiu.
   • La redacció de plans d’emergència específics per a cada edifici de titularitat municipal i dels parcs i espais públics més problemàtics.
   • Un estudi de mobilitat, obert a totes les parts implicades que contempli les possibilitats d’una millor gestió, seguretat i aprofitament del trànsit a la zona comercial.
   • L’estudi de quina quantitat d’il·luminació és més necessària a cada franja horària.
   • L’estudi de la situació de la policia local i dels actuals efectius, per tal d’adequar la ratio d’agent per nombre d’habitants adaptada a les necessitats reals del poble.
   • La convocatòria trimestral de la Junta de Seguretat Local, oberta i amb participació de partits, associacions, entitats representatives del poble, així com de tots aquells tianencs interessats.

 

Policia local

Ha de ser el pal de paller sobre el qual pivoti la política pública de seguretat i, per tant, caldrà adequar-la a les necessitats que el poble té en aquests moments. Cal dotar-la de mitjans tècnics per poder fer la seva feina amb garanties i cal establir els elements de coordinació que la llei estableix de forma periòdica i obligatòria.

 • Obrir un concurs públic perquè un professional de la seguretat pública de Catalunya format a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, assumeixi el comandament de la Policia Local, ara en funcions.
 • Augmentar el pressupost per cobrir les places vacants. Cal garantir una oferta pública de les places, a través de concurs públic. I cal la dotació pressupostària i la creació de cursos de promoció.
 • Modernitzar els instruments i eines amb les quals treballa la nostra policia. Cal fer-la responsable d’aquells àmbits de la seguretat que avui per avui són estratègics, com les càmeres de videovigilància per la seguretat, càmeres de control i gestió del trànsit i aplicacions de seguretat amb connexió directa a la policia.
 • Dotar de la partida pressupostària adient per a la formació continuada dels agents per abordar problemàtiques concretes i establir estratègies en absentisme escolar, temptatives de robatoris amb força a habitatges, violències contra la gent gran, menors, dones o immigrants.
 • Millorar la coordinació Policia Local-Mossos d’Esquadra. Augmentar les reunions de la mesa de coordinació operativa amb els Mossos i de la Junta Local de Seguretat.
 • Aprovar un protocol contra la violència masclista i un pla de formació als agents dins el pla local d’equitat de gènere. Impulsar un protocol d’atenció a les víctimes dels robatoris a domicili.
 • Apostar pel govern obert amb transparència i rendició de comptes. Crear un web específic i compte de Twitter.

 

Mobilitat i protecció civil

 • Impulsar el Pla local de Mobilitat Urbana. [Veure 3.3 ]
 • Impulsar el pla de Protecció Civil, DUPROCIM.

Serveis

1.12 Millorar la recepció de la TDT, la telefonia mòbil i el servei de Correus

 • Promoure accés real a una oferta assequible i variada de serveis de telecomunicacions de la màxima qualitat, capacitat i neutralitat.
 • Mediar amb els operadors per millorar la recepció de la TDT.
 • Mediar amb els operadors de telefonia mòbil per millorar el senyal.
 • Reclamar a Correus una millora general del servei a Tiana.
 • Promoure ordenances municipals de desplegament de nova infraestructura mitjançant WiMAX o altres tecnologies, que promoguin amb la màxima agilitat i eficiència possible, estimuli i maximitzi l’eficiència de qualsevol tipus d’inversió, i alhora asseguri la seva sostenibilitat en base a l’ús que se’n fa, minimitzant el cost per a l’administració pública i la societat en general.
 • Crear punts de wifi obert. Afavorir les xarxes comunals i obertes.
 • Facilitar la compartició d’infraestructura pública: implantació d’antenes o pas de cablejat en edificis i infraestructures públiques.
 • Contribuir a una arquitectura d’Internet dels objectes que sigui oberta i interoperable.

 

2- EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Més verd i menys gris. Més passejar, més pedals i menys motors. Més soroll d’ocells i menys de cotxes. Aturar la contaminació no pot esperar més. Ens cal més i millor transport públic. Hem de fer un salt més cap a la sostenibilitat i impulsar un nou canvi cultural amb l’ús d’energies renovables. Energia 100% verda, i a la llarga més barata. Ens cal un impuls decidit de l’energia solar i l’eficiència energètica.

Transició ecològica

2.1 Impulsar l'energia verda

 • Donar un impuls decidit cap als objectius de la Unió Europea per l’any 2030 amb el compromís de reduir les emissions de CO2 en més del 40 per cent per a 2030 i a esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic mitjançant la redacció i desplegament del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Canvi Climàtic (PAESC) de Tiana, tal com es va comprometre el ple municipal el setembre del 2016. Cal impulsar campanyes de comunicació per fomentar la reducció del consum energètic. La UE també defineix com a política imprescindible la democratització de l’energia; que la ciutadania pugui generar la seva pròpia energia, emmagatzemar-la i compartir o vendre-la al sistema elèctric. En aquest sentit, cal impulsar campanyes de comunicació per fomentar l’autoconsum d’energia elèctrica mitjançant instal·lacions d’energia solar. Elaborar un informe bianual per a l’avaluació, control i verificació dels objectius.
 • Revisar l’ordenança d’edificació sostenible de Tiana i estudiar incloure l’obligació de disposar d’instal·lacions fotovoltaiques per a edificis nous o grans rehabilitacions.
 • Revisar les ordenances fiscals per fomentar instal·lacions d’energia solar d’excel·lència i per promocionar l’autoconsum.
 • Crear una oficina d’atenció ciutadana verda que actuï com a finestreta energètica única i assessoria energètica.
 • Impulsar campanyes de sensibilització a la ciutadania i a les empreses i comerços del poble de les bonificacions fiscals existents i els avantatges que comporten. L’Ajuntament de Tiana bonifica en un 30% l’IBI i en un 95% l’impost sobre construccions (ICIO) per la instal·lació d’energia solar (tèrmica o fotovoltaica) per sobre dels requisits que exigeix la normativa vigent. Cal difondre millor aquestes bonificacions i cal fer més fàcils els tràmits perquè augmenti la sol·licitud de bonificacions, actualment molt baixa.
 • Fomentar la instal·lació de dissipadors d’energia per gravetat o altres mecanismes no elèctrics que assegurin la durabilitat i el bon funcionament a llarg termini de les instal·lacions solars tèrmiques.
 • Promoure cobertes fotovoltaiques participades amb la ciutadania i col·lectius locals per fomentar l’autoconsum i l’autoconsum compartit.
 • Impulsar dinàmiques de participació creuada entre diferents agents per assegurar la consecució dels projectes d’autoconsum publico-privats.
 • Augmentar les campanyes de sensibilització amb un nou impuls a la Setmana de l’Energia.

A les llars

 • Impulsar el projecte Llars verdes amb tallers comunitaris d’eficiència energètica i per ajudar a reduir la factura elèctrica.

A les empreses i comerços

 • Oferir assessorament i una auditoria energètica a mida gratuïta. Ens inspirarem en el projecte Rubí Brilla de l’Ajuntament de Rubí, un referent nacional i internacional en l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en entorns industrials, comercials i domèstics.

A l’escola

 • Promoure la participació activa de les escoles públiques i l’institut en el programa europeu Euronet 50/50.

 

A l’Ajuntament

 • Seguir avançant en la reducció del consum elèctric dels edificis i equipaments municipals. El 2018, el consum elèctric de les dependències municipals va ser de 481.420 kWh. El 2017, de 521.105 kWh.
 • Elaborar un mapa local de potencial energètic renovable, amb l’objectiu de treure més partit de l’aprofitament solar, especialment a les teulades dels edificis i equipaments municipals.
 • Incloure clàusules exigint el 100% d’energia renovable en la licitació de subministrament elèctric global de l’Ajuntament.
 • Completar progressivament la renovació de tots els sistemes d’enllumenat públic i dels edificis municipals.
 • Millorar el sistema de climatització dels equipaments municipals per millorar-ne l’eficiència energètica.
 • Negociar amb les distribuïdores la propietat de les dades dels comptadors que en aquest moment estan sota control únicament de la distribuïdora. Les dades que aporten podrien ser horàries i instantànies, permetent reduir el cost innecessari dels sistemes de monitoratge addicionals als punts de subministrament públics.

 

Impuls als vehicles elèctrics

 • Mantenir i promoure les bonificacions a l’impost de circulació IVTM a vehicles eficients i augmentar-ne la promoció.
 • Crear punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
 • Substituir progressivament el parc de vehicles municipals per vehicles elèctrics.
 • Impulsar l’ús del cotxe compartit a través del web municipal.
 • Estudiar sistemes de carsharing amb la flota de vehicles municipals.

2.2 Promoure l'economia circular

 • Promoure la producció de béns i serveis de manera sostenible, reduint-ne el consum, el temps, les fonts d’energia i els residus, amb un pla local que impliqui els veïns i veïnes, les empreses i les botigues. Avançar cap a una economia circular en què tot residu pugui ser transformat en matèria primera.
 • Donar suport a projectes d’innovació social, inspirats en models sostenibles com les transition towns. Posar a disposició de persones i associacions recursos per al desenvolupament d’iniciatives d’intercanvi i consum col·laboratiu. Impulsar l’intercanvi de productes de segona mà i la reparació i reciclatge d’objectes antics. Impulsar la creació d’un banc del temps.
 • Estudiar modificar la taxa d’escombraries seguint criteris del pagament per generació per afavorir la reducció i el reciclatge de residus.
 • Reimpulsar la recollida selectiva porta a porta amb una campanya específica amb l’ajuda de les entitats i els centres educatius, en el marc del poble educador. Reenfocar la tecnologia del xip en la recollida selectiva: fer servir la informació que proporciona per premiar les famílies que més reciclin, per exemple a través del joc (gamificació).
 • Promoure la producció de compost amb les restes de les explotacions agrícoles, jardins particulars, centres escolars…
 • Estudiar la producció de carbó vegetal resultat de la poda i aclarida d’alzines, roures, bruc i arboç del terme municipal. Fomentar la creació d’una empresa o cooperativa de joves que ho puguin impulsar.
 • Impulsar el reciclatge de l’oli de cuina.
 • Avançar cap a l’administració electrònica i una progressiva reducció de l’ús del paper com a canal de difusió i informació de l’activitat municipal.

2.3 Una nova cultura de l'aigua

 • L’aigua és una patrimoni col·lectiu que cal protegir de cara a les futures generacions. La demanda cal gestionar-la de manera eficient i l’ús ha de ser equitatiu. Sota aquests principis, cal elaborar un pla municipal de l’ús de l’aigua amb l’objectiu de promoure la reutilització d’aigües o l’aprofitament d’aigua de l’aqüífer.
 • Complir el mandat del ple municipal i crear una comissió tècnica per analitzar els pros i contres del model de gestió (públic i privat) del cicle integral de l’aigua per garantir que el servei d’aigua potable serà millor i més barat per als consumidors a partir de l’any 2023, quan acaba l’actual contracte de gestió del servei.
 • Revisar la xarxa de clavegueres i extremar els controls de qualitat de l’aigua.
 • Fomentar l’estalvi i la instal·lació d’aparells reductors del consum d’aigua interior (aixetes, dutxes i inodors) i exterior (jardins i piscines). Sensibilitzar per fer  jardins de baixa demanda hídrica.

Mobilitat

2.4 Que l'anar a peu sigui la millor opció

 • Promoure caminar com a principal manera de desplaçar-se pel poble. Impulsar un pla ambiciós d’atenció al i la vianant al centre, consensuat amb els veïns i veïnes del poble i els i les comerciants, que es pugui aplicar de manera gradual.
 • Elaborar el Pla de Mobilitat Urbana de Tiana (PMU). És el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya.
 • Augmentar els espais pacificats de trànsit amb prioritats per als i les vianants i la bicicleta.
 • Treballar per alliberar al màxim la carretera de cotxes potenciant l’ús dels diferents vials de Can Gaietà i Vessants-Carmelità.
 • Potenciar i millorar els camins verds a l’escola per afavorir-ne l’accés a peu, en un entorn saludable i segur, i per fomentar l’autonomia de l’alumnat.
 • Millorar el control de l’excés de velocitat dels cotxes i les motos per millorar la seguretat i per reduir el soroll.
 • Reclamar una rotonda a la sortida del camí dels Francesos amb la carretera B-500.

2.5 Fomentar la bicicleta elèctrica per augmentar els desplaçaments en bici

 • Tiana es troba en una esquena d’ase, enmig de dues rieres. El poble té moltes pujades, cosa que dificulta l’ús massiu de la bici. Cal impulsar la bicicleta elèctrica reclamant més mesures de foment a l’AMB, com ara subvencions a la compra.
 • Facilitar la connexió intermodal a l’estació de tren de Montgat en bicicleta. Negociar amb Montgat la connexió del carril bici per la Riera Sant Jordi fins a l’estació de Montgat per donar sortida al projecte actual.
 • Reclamar a l’AMB estacions a Tiana i a Montgat de l’E-Bicibox (el Bícing metropolità amb bicis elèctriques).
 • Reclamar a l’AMB aparcaments segurs de bici a l’estació de Montgat.

2.6 Millorar connexió i freqüències de pas per entrar i sortir de Tiana amb transport públic

 • Reclamar la connexió ràpida amb bus a l’estació de Renfe de Montgat i el metro de Badalona, amb més freqüències de pas i una millor coordinació horària amb el tren.
 • Reclamar un aparcament exclusiu i gratuït per als usuaris i usuàries de Renfe (park and ride) a l’estació de Montgat. Revisar el conveni actual pel qual els tianencs i tianenques han de pagar per aparcar.
 • Reclamar revisar les freqüències de pas i trajectes de les línies B29, B34, B35, M30, E33 i N9.
 • Reclamar ampliar el servei a l’hospital de Can Ruti.
 • Reclamar crear una línia d’autobús exprés (AMB Exprés) Tiana-Barcelona.
 • Reclamar el carril bus VAO a la C-31 de Barcelona fins a Montgat per facilitar el pas a l’autobús interurbà.
 • Promocionar des de l’Ajuntament de Tiana l’ús del cotxe compartit.

2.7 Impulsar un servei de transport col·lectiu a demanda per reduir els desplaçaments interns en cotxe

 • Impulsar un transport col·lectiu a demanda intern amb vehicles de fins a 9 places, amb prioritat per a la gent gran. La demanda es podrà gestionar a través d’una app o per telèfon. El servei permetrà fer desplaçaments interns (zona comercial, gestions a l’Ajuntament, consultori local…) i Badalona i Alella. Es finançarà a través de copagament. Estudiar ampliar el servei a l’estació de Sants i a l’aeroport del Prat a preus assequibles.
 • Negociar amb l’AMB un bitllet especial superreduït per a viatges interns a Tiana dels autobusos metropolitans de 5 parades com a màxim.

Verd urbà

2.8 Impulsar un pla especial d'arbrat viari

 • Fer una diagnosi de l’estat de l’arbrat a Tiana. Cal saber les espècies que hi ha, el seu estat, la seva relació amb l’entorn i si hi ha riscos per a la seguretat de les persones. Fer un catàleg de les espècies i l’arbrat del poble.
 • Augmentar els mitjans per fer possible la reposició, el control i el manteniment de l’arbrat viari.
 • Posar més flors al carrer, especialment plantes aromàtiques mediterrànies, com la farigola o l’espígol, i arbres fruiters de varietat floral.

2.9 Millorar el manteniment dels parcs

 • Arranjar el Parc Mascaró.
 • Millorar el manteniment dels parcs del poble. Revisar la vegetació. Cal integrar a l’entorn urbà plantes que tinguin funcions específiques per a l’ecosistema i la prevenció de plagues.
 • Continuar amb el pla de millora i renovació del mobiliari dels jocs infantils aprofundint en el lleure i el vessant pedagògic.

Civisme i espai públic

2.10 Garantir el bon funcionament de la recollida selectiva i promoure l'ús cívic de l'espai públic

 • Augmentar les campanyes de sensibilització i les mesures de control per garantir el compliment de la recollida selectiva i evitar l’abandonament de bosses de rebuig a la via pública.
 • Garantir el bon funcionament del servei de neteja de la via pública.
 • Fomentar la innovació tecnològica per gestionar millor el dia a dia del poble. Millorar la comunicació per ampliar el nombre d’usuaris de l’app Civiwaste, que ajuda en la gestió de la recollida selectiva. Impulsar noves apps ciutadanes per gestionar desperfectes a la via pública o altres incidències.
 • Fomentar acords ciutadans per fer compatible el poble viu amb el descans necessari. Vetllar perquè les obres es facin en horaris habituals en una activitat comercial i avisant amb temps els veïns i veïnes. Impulsar una nova ordenança reguladora del soroll i les vibracions.
 • Valorar la possibilitat de crear un grup d’agents cívics voluntaris que donin suport en determinades funcions.
 • Impulsar una brigada jove els estius, a través d’un pla d’ocupació, que arregli els desperfectes del mobiliari urbà, per fomentar la inserció laboral juvenil i el civisme, dins el marc del poble educador.
 • Augmentar les campanyes de control de les colònies de rates i paneroles, especialment a la Ciutadella.
 • Augmentar les campanyes de control de les colònies de gats del carrer.
 • Controlar la sobrepoblació de coloms a zones com el carrer València, Mare de Déu de la Mercè o Onze de Setembre.

2.11 Fomentar un pacte de poble amb els propietaris de gossos

 • Crear nous espais perquè els gossos puguin passejar i socialitzar-se sense anar lligats, amb convivència amb el veïnat. Els gossos són uns habitants més del poble que han de poder conviure amb harmonia amb els veïns i veïnes.
 • Promoure una campanya de sensibilització per reduir els excrements de gossos. Estudiar aplicar el sistema de detecció d’excrements per ADN. Augmentar les sancions.
 • Promoure la implantació del xip identificador als animals de companyia.

Medi natural

2.12 Reconnectar Tiana amb els seus espais naturals

 • Protegir els espais verds de la serralada de Marina i la serralada Litoral.
 • La riera d’en Font

 • Aprovar un nou pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de Tiana. [Veure 2.3]
 • Senyalitzar i difondre rutes saludables pels espais naturals.
 • Senyalitzar l’accés a la serralada de Marina i la serralada Litoral per l’accés de l’Alegria.
 • Fer el manteniment del Camí de l’Alegria preservant-lo del formigó.
 • Impulsar l’elaboració d’un Pla d’Acció Local per la Biodiversitat.
 • Impulsar el voluntariat ambiental.
 • Impulsar plans de reintroducció de fauna i flora autòctona, com la tortuga mediterrània o la llebre europea. Revisar la situació actual del poblament amfibis i considerar reforçar-lo.
 • Fomentar la conservació i recuperació de fonts naturals pel terme municipal i assegurar que siguin accessibles per a la reproducció dels amfibis. Crear nous punts de cria de gripau corredor, com a aliat en la lluita contra plagues agrícoles.
 • Facilitar l’establiment de quiròpters a les zones rurals. Inventariar i protegir les colònies existents.
 • Millorar el servei de control de plagues, amb especial atenció a la mosca blanca, el mosquit tigre, la processionària i el morrut, evitant l’ús de plaguicides tòxics.
 • Ampliar les campanyes de conscienciació sobre el risc de deixar qualsevol contenidor amb aigua més de 4-5 dies per evitar el mosquit tigre.
 • Crear un grup de treball format pel sector de la caça, la pagesia i personal tècnic de l’administració per controlar l’excés de senglars a partir de la gestió cinegètica.
 • Localitzar, senyalitzar i segellar tots els pous o forats oberts del terme municipal per evitar accidents.

2.13 Recuperar les rieres

 • Reclamar ajuts a l’ACA per recuperar les rieres de Tiana, respectant l’entorn i vertebrant millor els dos vessants. Impulsar un pla d’ocupació i de voluntariat per netejar les rieres. Potenciar l’albereda al Torrent dels Grills.

2.14 Promoure la gestió sostenible del bosc i la pastura extensiva per prevenir incendis forestals

 • Liderar una cogestió forestal sostenible amb els propietaris dels boscos, en col·laboració amb altres administracions, per reduir el sotabosc i la densitat d’arbres, assegurar un bosc més resilient i reduir el risc d’incendi, incentivant la producció de biomassa. Tenim uns boscos més vulnerables que mai: els boscos han passat de ser font d’energia, amb l’extracció de llenya, a magatzem d’energia. Col·laborar activament amb l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central, que inclou ajuntaments i propietaris.
 • Fins als anys 80 a Tiana hi havia hagut diversos ramats d’ovelles i cabres que pasturaven regularment els boscos. Incentivar la recuperació de la ramaderia extensiva d’oví i cabrum i facilitar la posada en marxa d’explotacions extensives, sempre respectant la capacitat de càrrega del medi i evitant l’erosió del sòl.

Agricultura i vinya

2.15 Augmentar el suport a la pagesia local per ampliar la superfície agrària conreada i impulsar l'agricultura ecològica

 • Augmentar el suport a la pagesia i als productors locals per ampliar la superfície de conreu. [Veure 1.2]
 • Ampliar els horts municipals.
 • Promoure l’agricultura ecològica a través de campanyes, cursos i incentius.

2.16 El vi i la vinya com a motor econòmic i ecològic

 • Crear una oficina tècnica amb un servei de consultoria per incentivar que les persones propietàries de vinyes abandonades les tornin a conrear o les lloguin a tercers. Col·laborar en el registre de terres en desús previst en la nova Llei d’Espais Agraris.
 • Donar suport a projectes cooperatius per ampliar les autoritzacions de plantació vinya i incentivar la producció de vi. Impulsar acords amb propietaris de terres, com la Cartoixa de Montalegre.
 • Una participació més activa de l’Ajuntament de Tiana al Consell Regulador de la DO d’Alella.
 • Promoure el coneixement a fons la DO d’Alella, augmentar-ne l’oferta a les botigues i a les cartes dels restaurants i fomentar-ne la prescripció. [Veure 1.2]
 • Donar suport als cellers innovadors que promocionen l’elaboració de vi ecològic i natural.

 

3- Poble viu

El poble no és només un espai físic. El poble és el carrer, les places. La seva gent. Un punt de trobada constant on es fan presents els veïns i veïnes individualment i col·lectivament. Un espai d’interaccions i fluxos. Hem de preservar una estructura urbana amb diversitat d’usos, pensada per a les persones, que fomenti el carrer com a espai de trobada i relació social. Cal connectar i comunicar totes les tianes. Volem un poble viu i dinàmic, que miri al futur. Botigues amb persiana amunt i negocis que creïn llocs de treball. Tenim talent i capacitat. Hem d’impulsar una cultura popular, creativa i dinàmica que sigui el pal de paller del poble educador i el poble viu. Augmentar el suport a les entitats i enfortir l’esport de base.

Fer poble

3.1 Connectar totes les tianes i omplir de poble els carrers

 • Preservar una estructura urbana amb diversitat d’usos, pensada per a les persones, que fomenti el carrer com a espai de trobada i relació social.
 • Vetllar per un model urbanístic compromès amb la sostenibilitat i el poble verd, que incorpori les dimensions de l’ecologisme urbà en un ambient segur. Cal preservar el nostre entorn. Protegir el paisatge, el centre històric, el patrimoni arquitectònic i els referents urbans. L’espai públic és la memòria col·lectiva. Té una funció social, ambiental i simbòlica. Hi tenim vincles emocionals i no els volem perdre.
 • Debat sobre la pacificació del centre

 • Connectar i comunicar totes les tianes: no podem expulsar els tianencs i les tianenques de Can Gaietà, el Carmelità, els Vessants, les Costes o la Virreina del dia a dia del poble.
 • Millorar la connexió a peu i en bicicleta de Can Gaietà amb el centre del poble.
 • Negociar augmentar el benefici públic en les operacions urbanístiques pendents d’execució, aprofitant millor les cessions de sòl i sostre i les reserves d’equipament i d’habitatge protegit.
 • Negociar l’opció d’espais per a locals comercials en les noves promocions.
 • Carrers més verds: el verd urbà ha de deixar de ser decoració per esdevenir infraestructura, aprofitant les escletxes de la trama urbana.
 • Defensar el model de poble viu en el marc del procés de participació i de negociació del nou Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità. Fer el seguiment del procés de redacció del pla director, informar la ciutadania i fomentar-ne la participació ciutadana.
 • Obrir el debat amb la ciutadania i persones expertes sobre la pacificació de l’avinguda Isaac Albéniz.
 • Potenciar el Consell Assessor d’Urbanisme i convertir-lo en un organisme assessor efectiu.
 • Impulsar campanyes de conscienciació sobre el poble verd i sobre un poble per als i les vianants.
 • Difondre millor els ajuts municipals a la rehabilitació i millora de façanes. Impulsar concursos i campanyes per incentivar les façanes boniques i els balcons florits.
 • Reduir progressivament el cablejat aeri del poble i estudiar obligar a soterrar via ordenança municipal les noves instal·lacions.

3.2 Augmentar el suport a les entitats i guanyar la Catequística

 • Donar suport a les entitats, motor imprescindible del poble viu. Creiem en l’associacionisme com a forma de fer xarxa entre els tianencs i les tianenques.
 • Impulsar un nou model de cogestió social i cultural entre el teixit associatiu i l’Ajuntament, a partir del diàleg i el treball conjunt per augmentar el benefici social. Promoure una xarxa o Consell d’Entitats amb representació de cada entitat del poble, que faciliti l’autogestió, la comunicació amb l’Ajuntament, i que fomenti la cooperació i la coordinació entre les diferents entitats.
 • Proporcionar espais de qualitat a les entitats que ho necessitin per tal de poder desenvolupar la seva tasca de manera efectiva.
 • Reclamar l’ús a ple dret de la Catequística i reformar l’edifici perquè esdevingui un equipament destinat a les entitats del poble, obert a tothom, actiu i segur.
 • Ampliar els mòduls del nou Cau per tal de poder donar resposta a les necessitats d’espai de les entitats. Millorar l’accés a peu que connecta amb el centre del poble.

3.3 Recuperar el Casal com a espai cívic, obert a la cultura

 • Reformar les instal·lacions del Casal per convertir-lo en un espai de cultura, punt de trobada de la Tiana viva. L’espai oferirà activitats per a totes les edats, de diverses disciplines, entenent que el coneixement i la curiositat ha d’estar a l’abast de tots i totes.
 • Endreçar el pati de les moreres i arreglar-lo. Donar-li l’esplendor que ha anat perdent al llarg dels anys i fer-hi el manteniment que es mereix.
 • Reformular el plec de condicions del Casal. L’oferta de restauració ha d’apostar pel producte local, a preus assequibles, a partir d’un model gastronòmic popular i de qualitat. El cànon del concessionari s’ha de destinar a inversions del propi local. Promoure una mateixa manera de fer en la resta de bars d’adjudicació municipal, en funció de les especificitats, per unificar el model de poble viu.

Desenvolupament econòmic

3.4 Crear una oficina de desenvolupament local

 • Crear una oficina local d’innovació i desenvolupament local, Tiana Emprèn, per promoure la millora de la qualitat de vida dels tianencs i tianenques a través del foment de l’ocupació, l’impuls de l’emprenedoria i el suport a empreses i comerços. L’oficina serà finestreta única i oferirà un servei de consultoria i accés a la formació continuada. Facilitarà i acompanyarà en l’accés a subvencions d’altres administracions, simplificarà els tràmits administratius i reduirà la burocràcia per no endarrerir la posada en marxa d’un negoci.
 • Nova línia d’ajuts a la innovació per a les persones que treballen en el comerç i l’emprenedoria.
 • Fomentar la cogestió entre l’Ajuntament, comerç i empreses de serveis per dinamitzar l’economia local. Apostar per nous models de treball en xarxa i per l’economia circular, social i solidària.
 • Estudiar la implantació de moneda local. Calcular l’impacte de la mesura amb un estudi com el que va fer l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (LM3).
 • Atraure talent. Fer de Tiana un espai atractiu com a viver i laboratori de projectes emergents.
 • Estudiar la viabilitat de la planificació del Campus Montalegre per a empreses tecnològiques o de coneixement no contaminants a tocar de la B-500, prop el Camí dels Francesos, una zona pendent de desenvolupament urbanístic.

3.5 Fer el possible perquè comprar a Tiana sigui millor i més fàcil

 • Reactivar el comerç urbà a partir d’un mix comercial atractiu, equilibrat, basat en la qualitat i el producte local, que evolucioni cap a un model gastronòmic i de degustació, a partir de 5 fronts:
   • Pla d’aparcaments. [Veure 1.1]
   • Pla de vianants per facilitar la mobilitat a peu per la zona comercial. [Veure 3.2]
   • Pla lloguer assequible de locals comercials amb la creació d’un registre de locals públics i privats i amb una línia d’ajuts amb  bonificacions a l’IBI.
   • Pla d’ajuts a la innovació i a la modernització dels establiments ja existents.
   • Pla digital per facilitar les vendes pel mòbil a partir de descomptes i promocions.
 • Prioritzar els locals de propietat municipal que quedin buits al passatge Moragas per garantir l’accés a lloguers tous a noves emprenedories.
 • Crear nous espais al centre del poble per a locals comercials amb accés a aparcament.
 • Negociar l’opció d’espais per a locals comercials en les noves promocions.
 • Estudiar nous emplaçaments i dies del mercat setmanal per atraure compradors i dinamitzar el poble.
 • Promoure dies de comerç al carrer.
 • Engegar noves campanyes de promoció i fidelització, conjuntament amb els i les comerciants. Promoure descomptes a la programació cultural o al Tast Tiana.
 • Revisar la política de compres de l’Ajuntament i donar prioritat en l’abastament municipal als comerços, serveis i productors locals.

3.6 Projectar Tiana com un poble amb restaurants i vins excel·lents

 • Crear un espai destinat a la gastronomia i el vi al centre del poble, amb una cuina per fer-hi tallers oberts i per promocionar el comerç local, l’alimentació saludable, el producte de proximitat i el tast de vins i caves. [Veure 3.4]
 • Crear sinergies entre els i les professionals que es dediquen al món de la restauració, de la producció local i empreses de serveis.
 • Impulsar campanyes de difusió continuades de l’oferta gastronòmica, vinculada a la DO Alella i a l’enoturisme.
 • Fer del Tast Tiana un espai innovador continuat. Implicar-hi el comerç. Consolidar-lo com un esdeveniment anual de referència per promocionar la gastronomia i el vi locals.
 • Crear el segell ‘Cuiners i cuineres de Tiana’, per donar visibilitat a la cuina local.
 • Aprofitar l’impuls del Tast Tiana per estudiar la creació de noves fires al llarg de l’any, com la de la pagesia, la verema, la cervesa…
 • Crear itineraris i caminades turístiques pel poble i el seu entorn natural amb la restauració i el producte locals com a reclam.
 • Augmentar el suport als pagesos i productors locals potenciant el producte de proximitat en els bars de concessió municipal, en els menús escolars i de la residència d’avis, en els actes organitzats per l’Ajuntament i en l’oferta gastronòmica del Tast Tiana, en la línia del Pla de contractació pública alimentària de Catalunya.

3.7 Crear més places d'aparcament al centre

 • Impulsar un pla d’aparcaments. Crear un gran aparcament vora l’església connectat amb la trama urbana per reactivar l’activitat comercial.
 • Estudiar la creació de més zones d’aparcament de 30 i 90 minuts per afavorir la rotació i per garantir aparcament per anar a comprar.
 • Augmentar els aparcaments per a motos al centre del poble.
 • Reservar places d’aparcament de cotxes per a la gent gran a la zona per a vianants del centre.
 • Senyalitzar millor els aparcaments amb un sistema intel·ligent connectat amb una app. Posar en marxa l’aparcament del carrer Verge del Pilar amb un indicador de places al passeig de la Vilesa per evitar trànsit innecessari.
 • Revisar els guals en desús per garantir l’interès general i l’aparcament a la via pública.

Cultura

3.8 Impulsar una cultura popular, creativa, crítica i dinàmica que sigui el pal de paller del poble educador i el poble viu

 • Impulsar un nou model cultural popular, coherent, exigent, de llarg recorregut, que estimuli la creació, la formació i la professionalització, a partir d’una nova relació en xarxa entre l’Ajuntament, els artistes i les artistes locals i les entitats, que fomenti la cogestió d’espais i activitats.
 • Facilitar que la ciutadania, els i les artistes i les entitats tinguin veu als espais de presa de decisió reformulant i apoderant el Consell de Cultura.
 • Crear el distintiu Tiana Art i Cultura, amb una oferta atractiva, equilibrada i singular, que promogui la fidelització, amb una targeta de soci o sòcia amb descomptes als espectacles.
 • Crear un grup de programació amb col·laboració amb professionals i entitats del poble per donar qualitat i coherència a la programació cultural.
 • Impulsar un programa estable d’espectacles i concerts de petit format.
 • Millorar la coordinació de la programació de les entitats: implicar-les en la planificació del calendari de la programació estable i del cicle festiu.
 • Augmentar la programació cultural infantil i familiar i millorar-ne la difusió.
 • Ampliar el suport a la Festa dels Racons.
 • Crear un programa estable d’exposicions monogràfiques, amb un cicle de debats associat.
 • Recuperar la Mostra d’Art, com a observatori i punt de trobada anual de la cultura.
 • Recuperar el circ a Tiana. Ampliar el Dia del Circ i valorar la possibilitat de recuperar el festival 1, 2, 3 Pallasso.
 • Recuperar el cinema a Tiana amb cicles temàtics i cinefòrums a la Sala Albéniz.
 • Incorporar Tiana al programa Liceu a la fresca.
 • Recordar i posar en valor el vincle d’Isaac Albéniz amb el poble amb un concert biennal.
 • Mantenir el suport al Festival de Música Antiga Tiana Antica.
 • Oferir el poble per acollir actuacions puntuals de cicles i festivals d’àmbit metropolità.
 • Canviar procediments administratius per una gestió de la cultura més àgil, flexible i transparent.

3.9 Crear un programa de residències culturals als equipaments municipals

 • Promoure Tiana com a espai d’assaig per a companyies i joves creadors i creadores, a canvi d’actuacions.
 • Promoure el talent local. Facilitar l’activitat dels i les artistes i creadores locals cedint-los espais municipals i ajudant-los a gestionar subvencions d’altres administracions.
 • Gestionar de manera més eficient la cessió dels espais als col·lectius que ho demanin.

3.10 Millorar els equipaments culturals i recuperar el carrer com a espai de creació

 • Dotar la Sala Albéniz de l’equipament i el sistema de climatització necessaris per convertir-la en un teatre municipal. Renovar el reglament d’ús. Els ingressos que generi el lloguer de la sala han de revertir en inversions de millora a l’equipament.
 • Reformar la sala d’exposicions i la sala Sant Jordi per convertir-los en espais polivalents de debò.
 • Acabar les obres de rehabilitació de Can Riera i convertir-lo en un espai cultural polivalent vinculat a noves formes de creació.
 • Promoure l’Escorxador com a espai d’assaig musical, connectat a l’Escola de Música i Dansa, dins el poble educador.
 • Recuperar l’ús de l’espai públic i els espais verds per a la creació artística. Tindrem present que qualsevol espai pot ser cultura i coneixement.
 • Promoure l’art al carrer en col·laboració amb els artistes locals potenciant el concurs d’intervenció artística Museu a Cel Obert.
 • Impulsar un pla de senyalització vertical a la via pública per indicar millor on estan situats els edificis del poble d’Art i Cultura.

3.11 Donar un impuls a la festa major i al conjunt del cicle festiu

 • Obrir un procés participatiu per pensar entre tots i totes una nova Festa Major popular, genuïna, intensa, intergeneracional, participativa, segura i sense discriminacions.
 • Serem sensibles i imaginatius per millorar la resta del calendari tradicional, com el Carnestoltes, l’Aplec de l’Alegria, Sant Jordi, la Festa Major Petita, Sant Joan, Tots Sants i Nadal.
 • Donar un impuls a la cavalcada de Reis per fer-la més atractiva. Ampliar-ho a una setmana d’activitats infantils, com la fàbrica de joguines. Vincular la cavalcada a temes com la cura pel medi ambient o la solidaritat, en el marc del poble educador.

3.12 Promoure la lectura com a hàbit, font de plaer i aprenentatge

 • Augmentar els recursos a la biblioteca municipal, en connexió amb el poble educador i la vila d’art i cultura, per convertir-la en motor de l’activitat cultural i servei d’informació a la ciutadania, adaptada als consums i pràctiques culturals i a les tecnologies actuals. Estudiar una ampliació d’horaris.
 • Impulsar el pla lector municipal, obrint un procés de treball conjunt entre els diferents agents de la comunitat educativa que incideixen en la lectura. La competència lectora és la base per assolir coneixements, per formar una ciutadania compromesa i responsable, creativa, interessada en l’entorn i la cultura, i per ampliar la seva visió del món.
 • Augmentar els recursos a les biblioteques escolars.
 • Augmentar la difusió de les activitats de la biblioteca municipal.
 • Promocionar l’hora del conte i la resta d’activitats infantils de promoció de la lectura, dins el poble educador.

3.13 Recuperar i divulgar el llegat de Lola Anglada

 • Divulgar l’obra i el pensament de Lola Anglada, la darrera dels clàssics il·lustradors de l’escola catalana de la preguerra, exponent dels valors republicans i feministes.
 • Reprendre les converses amb la Diputació de Barcelona per complir amb la voluntat de la il·lustradora d’exposar la seva obra en un museu. Revisar el pla d’usos ja existent del projecte de Museu de la Il·lustració Lola Anglada, com a centre cultural integrat en la vida artística i educadora del poble. Revisar la viabilitat del projecte, la ubicació i el format i obrir el debat a la participació ciutadana.

Patrimoni i memòria

3.14 Recuperar, conservar, difondre i posar en valor la memòria col·lectiva

 • Crear la regidoria de Patrimoni.
 • Exposició Som Poble

 • Completar la recerca del patrimoni existent, mitjançant el mapa de patrimoni cultural de Tiana que elabora la Diputació de Barcelona, en coordinació amb la Comissió de Patrimoni. Activar controls i inspeccions per tal que es preservi, s’investigui i se n’eviti la destrucció.
 • Aprovar un nou pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de Tiana. El catàleg determinarà les actuacions que es poden fer a cada carrer, edifici o construccions amb valor històric, com ara basses, en funció dels diferents graus de protecció. També especificarà quins materials i colors es poden fer servir en les actuacions de les façanes històriques per afavorir l’harmonia i la coherència a la part històrica del poble.
 • Crear l’arxiu històric municipal digital, com a pas previ a la creació del futur arxiu històric i documental municipal de Tiana.
 • Crear un programa de divulgació de la història del poble amb l’edició de publicacions i exposicions monogràfiques, dins el marc del poble educador i amb l’objectiu d’estimular visions plurals i crítiques amb el passat i del seu significat en el present.
 • Crear un programa de divulgació de la vil·la romana de Can Sent-romà, bé cultural d’interès nacional, conjuntament amb els propietaris.
 • Impulsar projectes de recuperació de la memòria històrica, a partir de la memòria oral de la gent gran de Tiana [Veure 1.1].
 • Crear itineraris històrics a peu guiats per descobrir els racons del poble i la seva història.
 • Impulsar convenis per preservar, ordenar, digitalitzar i divulgar, d’acord amb els hereus i hereves, fons locals com l’arxiu Carreras o l’arxiu de fotos Francesc Fernández, Frasquito.
 • A través de la memòria oral, recuperar el receptari tradicional de Tiana.

Esports

3.15 Promoure la pràctica esportiva

 • Donar suport i treballar amb les entitats i clubs esportius per promoure l’esport de base, cedint les instal·lacions municipals i els recursos necessaris. Fer més difusió de la participació dels clubs i els esportistes del poble a esdeveniments esportius.
 • Ajudar als clubs amb el material esportiu que necessitin.
 • Crear el Consell Municipal de l’Esport, com a plataforma estable de participació i gestió compartida,  per implicar els clubs i entitats esportives en la definició del projecte esportiu del poble.
 • Reformar i fer el manteniment, l’ampliació i la millora de les instal·lacions esportives i els patis dels centres escolars que ho requereixin per fomentar l’esport de base a les escoles i a l’institut.
 • Consolidar i ampliar la política de patis oberts per obrir els equipaments esportius de les escoles fora de l’horari escolar.
 • Fomentar la pràctica de l’esport en família.
 • Dissenyar un pla d’esport a l’espai públic per fomentar el lleure, el joc i l’esport a l’aire lliure per a tothom aprofitant l’entorn on vivim senyalitzant i millorant infraestructures per crear circuits urbans inclusius d’activitats físiques.
 • Organitzar activitats esportives en grup a l’aire lliure gratuïtes per a totes les edats dinamitzades per personal preparat tècnicament i amb l’assessorament de professionals de la salut pública.
 • Especialitzar un parc a la Cal·listènia Street Workout, jocs d’exterior fixos per fer exercicis físics utilitzant el propi pes corporal.
 • Millorar el format de la Festa de l’Esport i ampliar-ho amb una setmana prèvia de competicions en diferents espais del poble per promoure valors com la vida saludable i el treball en equip.
 • Donar el màxim suport a iniciatives com l’Enrucada o la Canicròs.
 • Estudiar construir una escala d’accés per comunicar millor el camp de futbol i el poliesportiu.
 • Reubicar alguns elements de la zona esportiva del Parc del Camp de Futbol Vell.
 • Promoure xerrades per fomentar l’activitat física.
 • Promoure programes d’activitat física per a persones grans.
 • Impulsar el menjar saludable a tots els bars de concessió municipal.

3.16 Garantir la universalització de l'accés a l'esport als equipaments municipals

 • Fer valdre l’interès general en la gestió del CEM Jordi Marí –piscina coberta i gimnàs Duet– per establir quotes assequibles per als veïns i veïnes de Tiana, d’acord a la seva condició d’equipament municipal, amb la introducció de polítiques de tarifació social.
 • Negociar un accés únic a la piscina del CEM Jordi Marí a un preu assequible.
 • Duet Sports

 • Impulsar jornades esportives municipals al CEM Jordi Marí, tal com preveu el contracte de concessió de la gestió del servei.
 • Establir quotes assequibles per a la piscina d’estiu. Fomentar la creació d’una cooperativa local de joves i estudiar la viabilitat d’un nou model de gestió.
 • Revisar el conveni amb Montgat per evitar situacions de sobreocupació a la piscina d’estiu, especialment durant episodis d’onada de calor. Garantir el dret a l’oci per a les famílies del poble.
 • Revisar i garantir l’accessibilitat de les infraestructures esportives municipals. Fer accessible la piscina municipal d’estiu.
 • Buscar un major rendiment econòmic del poliesportiu llogant la pista quan no es fa servir: als matins o durant el mes d’agost. Millorar el sistema actual de tramitació i fer-ne difusió.

 

4- Poble educador

Aprendre, intercanviar, compartir, créixer. Hem de garantir la igualtat d’oportunitats educatives i d’atenció a la diversitat. Fer de Tiana un poble educador al llarg de la vida. Una educació innovadora, activa i a preus populars.

4.1 Garantir la igualtat d'oportunitats educatives i d'atenció a la diversitat

 • Reforçar l’educació infantil com una etapa educativa i no assistencial, i garantir-ne l’accés universal, augmentant els ajuts i baixant les quotes de l’escola bressol municipal per fer-les més equitatives, d’acord amb el sistema de tarifació social.
 • Dotar dels recursos necessaris els centres educatius de Tiana per tal que puguin afrontar l’atenció de tot l’alumnat. Donant suport a programes de diversificació curricular adreçats a la reducció del fracàs escolar.
 • L’escola bressol municipal.

 • Revisar els protocols dels centres escolars de prevenció, detecció i actuació en els diversos tipus de violència.
 • Assegurar el servei de menjador, llibres, sortides, material escolar i activitats escolars a tots els infants, amb un sistema d’ajuts transparent i equitatiu. Impulsar mesures de socialització de llibres escolars i material escolar.
 • Garantir un menú escolar equilibrat i saludable de l’escola bressol i les escoles de primària, amb producte de proximitat.
 • Garantir alimentació saludable i assequible a l’alumnat de secundària a través d’un acord amb l’Espai Tiana del pavelló poliesportiu.
 • Estudiar una nova línia de beques ajut als estudis post-obligatoris.
 • Promoure la igualtat d’oportunitats educatives més enllà de l’escola donant suport a les associacions de famílies perquè organitzin activitats educatives extraescolars assequibles per a infants i adolescents.
 • Donar suport a les entitats de lleure educatiu en la difusió i el desenvolupament de les seves activitats, amb avantatges en l’accés i l’ús dels equipaments i els serveis públics.
 • Incrementar el suport a l’escola d’adults Timó i l’aula d’extensió universitària per garantir l’aprenentatge permanent i al llarg de la vida. Augmentar les beques per democratitzar-ne l’accés.
 • Recuperar el casal d’estiu municipal i promoure altres casals en altres èpoques de l’any.
 • Ampliar l’horari de la biblioteca en època d’exàmens per oferir un servei d’aula d’estudi universitària.
 • Millorar el control per evitar frau en les matriculacions escolars.
 • Elaborar un estudi de mobilitat específic per accedir a les escoles de primària, l’escola bressol i l’institut.

4.2 Millorar els edificis escolars

 • Treballar perquè els i les joves de Tiana tinguin a l’abast les màximes ofertes formatives de secundària post-obligatòria. Vetllar pel compliment de l’ampliació de l’oferta educativa de l’institut i la seva articulació amb la zona.
 • Avaluar la situació pressupostària i la capacitat d’endeutament municipal i dissenyar un pla de finançament de les obres d’ampliació de l’institut Tiana per al batxillerat, competència del Departament d’Educació, que no comprometi la resta d’inversions necessàries municipals.
 • Impulsar un pla de manteniment i millora continuada dels edificis, les instal·lacions esportives i els patis i jardins de les escoles públiques, l’Escola Municipal de Música i Dansa i l’escola d’adults.

4.3 Fer de Tiana un poble educador al llarg de la vida

 • Promoure el projecte Tiana, poble educador com a plataforma estable de treball en xarxa entre centres educatius, família, entitats del poble i serveis municipals per connectar el temps lectiu i el no lectiu, el formal, el no formal i l’informal. Un poble és educador en la mesura que és conscient que totes les seves polítiques públiques tenen una repercussió en els aprenentatges i en la formació d’actituds i valors dels seus veïns i veïnes.
 • Reestructurar i apoderar el Consell Municipal d’Educació (consell escolar municipal).
 • Garantir el dret d’infants i joves a expressar la seva opinió i que aquesta sigui escoltada.
 • Apoderar el Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents.
 • Augmentar el suport a les associacions de famílies.
 • Crear l’Espai Vincles, una ludoteca municipal, referent del joc educatiu i l’oci per a totes les edats. Un espai per compartir amb els veïns i veïnes de Tiana on es recuperin jocs, s’introdueixen noves tecnologies i les relacions humanes sense cap tipus d’exclusió. Impulsar programes intergeneracionals amb activitats compartides entre les escoles, el Consell d’Infants, el Consell d’Adolescents, l’escola d’adults, el casal de la gent gran o la residència d’avis.
 • Impulsar un projecte d’apoderament digital intergeneracional: joves i gent gran connectats per la tecnologia [Veure 4.4].
 • Crear una Escola Municipal de Famílies, un projecte d’acció comunitària amb activitats dirigides a tots els pares i mares del poble amb xerrades sobre temàtiques relacionades amb l’educació dels fills i filles.
 • Reimpulsar les jornades d’educació, punt de trobada anual de la comunitat educativa.
 • Fomentar la innovació educativa i la creativitat als centres educatius i als espais d’educació no formal.
 • Obrir un debat de poble, en el marc dels consells de participació ciutadana, per estudiar implementar nous serveis com l’Espai Familiar Municipal (un recurs en què famílies de diferents edats puguin estar acompanyades en la
  criança afectiva i positiva i puguin compartir aspectes que preocupen de la criança dels 0 als 18 anys) o un Centre Obert Municipal (que donaria  resposta en horari de tardes i cap de setmana als infants de 3 a 12 anys, i en franja de migdia i tarda als adolescents de 12 a 18 anys).
 • Vincular el projecte educatiu de Tiana al poble verd, augmentant els recursos a l’educació ambiental, implicant l’alumnat en la cura i la gestió del seu entorn.
 • Vincular l’observatori astronòmic al poble educador amb una pla d’activitats educadores.
 • Vincular Ràdio Tiana a les escoles i l’institut amb projectes educatius.
 • Desenvolupar programes educatius dirigits a tot tipus de discriminació, com la discriminació per raó de sexe, edat, gènere, procedència, religió o condició social. Impulsar activitats d’educació emocional i afectiva, per tal de treballar la cultura de la pau i la gestió positiva dels conflictes. Promoure l’educació per a la justícia global, dins el programa Canviar l’escola per canviar el món.
 • Culminar i dotar de contingut el projecte d’agermanament amb la Tiana de Sardenya.
 • Impulsar una foto de família anual amb tots els nous tianencs i tianenques nascuts a la vila.

4.4 Democratitzar l'accés a la pràctica artística

 • Garantir l’accés en igualtat d’oportunitats dels infants i persones adultes a l’Escola Municipal de Música i Dansa, mitjançant l’establiment de criteris d’accés condicionats a la renda i amb sistemes de tarifació social.
 • Crear un programa de pràctica musical en grup, mitjançant l’Escola Municipal de Música i Dansa i les dues escoles de primària, per tal de garantir el dret a l’accés i pràctica artística de tots els infants escolaritzats.
 • Garantir la creació d’un programa de pràctica musical en grup per a persones adultes i grans, també des de l’Escola Municipal però en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran i les iniciatives privades existents, per tal de democratitzar l’accés també en aquesta franja d’edat.
 • Estudiar ampliar els horaris del professorat de l’Escola Municipal de Música i Dansa per tal que puguin accedir a la franja horària de les escoles de primària i per facilitar l’accés a les persones adultes i grans.
 • Crear una orquestra intergeneracional municipal, aglutinant tots els projectes d’edats diferents.
 • Ampliar el suport a projectes de formació artística d’entitats del poble com la Societat Coral Joventut Tianenca o l’escola de teatre de l’Agrupació Artística del Casal.

 

5- Impuls democràtic i innovació

Tenim grans desafiaments. I per afrontar els reptes pendents, ens cal fer les coses d’una manera diferent. Hem d’obrir un camí de devolució de poders a la ciutadania. Una societat sana i madura és aquella que no delega la gestió de la governabilitat. És aquella que s’implica de forma activa en el control i la presa de decisions. Hem d’avançar cap a una democràcia participativa. Cal implantar un model de govern obert dins l’Ajuntament que integri les polítiques de transparència, de dades obertes i de participació ciutadana. Hem de garantir el dret a la informació amb un nou impuls a La Local com a mitjà de comunicació multiplataforma plural i amb vocació de servei públic.

Nova governança

5.1 Fomentar el diàleg polític i enfortir els drets democràtics

 • Promoure un pacte entre les forces polítiques de Tiana per arribar a grans acords en els grans temes que afecten el poble i fomentar el treball conjunt, des de la responsabilitat, l’honestedat i el respecte.
 • Impulsar una nova cultura democràtica per prevenir la corrupció i recuperar la confiança de la ciutadania en la política i les institucions donant compliment al Codi Ètic de l’Ajuntament de Tiana.
 • Defensar els interessos dels veïns i veïnes de Tiana davant els organismes supramunicipals.
 • Impulsar la carta de serveis de l’Ajuntament de Tiana.
 • Recuperar el Síndic/a de Greuges Municipal.
 • Reformar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per actualitzar-lo a les necessitats de la institució i avançar cap a una democràcia més participativa.

5.2 Aplicar la regla de les tres e: economia, eficàcia i eficiència

 • Fer una auditoria econòmica i financera a l’inici i al final del mandat.
 • Impulsar una fiscalitat municipal més justa. Revisar el sistema de taxes i bonificacions fiscals amb l’objectiu d’atendre millor les necessitats socials, prioritzant les persones més desfavorides.
 • Contractar de forma legalment i èticament impecable, socialment responsable i econòmicament eficient.
 • Promoure l’estalvi i aplicar austeritat, seny i creativitat per tirar endavant projectes i activitats a un cost assumible. Promoure el pressupost base zero com a metodologia pressupostària per racionalitzar la despesa.
 • Impulsar una execució del pressupost amb vocació social. El baix nivell d’execució pressupostària i l’ús acotat per llei del romanent líquid de tresoreria a inversions sostenibles ha condicionat aquests dos últims anys la despesa social.
 • Fer una auditoria de la gestió dels serveis municipals externalitzats.

5.3 Generar espais de participació formals i públics que fomentin la cogestió i tinguin una incidència real sobre l'agenda i els programes de govern

Cal fer un pas decidit cap a una democràcia participativa. Ens cal un poble crític, exigent i participatiu. Hem d’incorporar la participació ciutadana a l’hora de definir les polítiques públiques i guiar la tasca del govern municipal. Hem d’anar avançant en una manera de governar des de la proximitat, aprofitant l’articulació del moviment associatiu i la ciutadania en general, en el procés de govern. Tenim el convenciment que amb més participació ciutadana, s’aconsegueix un millor mecanisme per assolir un govern més democràtic i per dissenyar polítiques públiques més perdurables i robustes al llarg del temps. L’administració deliberativa, al servei de la gent, s’ha de basar en el diàleg, la confiança, la mediació, i en l’intercanvi de perspectives i recursos, entre les diferents parts de l’administració i entre l’administració i el seu entorn. La cogestió és un model de presa de decisions horitzontal que fomenta la coresponsabilitat i la implicació activa de tots els agents. Una societat sana i madura és aquella que no delega la gestió de la governabilitat. Ans al contrari, és aquella que s’implica de forma activa en el control i la presa de decisions. Cal crear nous espais de participació formals i públics que tinguin una incidència real sobre l’agenda i els programes de govern i en una nova cultura democràtica per recuperar la confiança del ciutadà en la política i en les institucions. Per tot això, ens comprometem a aplicar un pla gradual per apoderar el poble i fomentar la participació ciutadana basat amb els següents punts:

 

Apoderem-nos: primera fase

 • Modificar el Reglament de Participació Ciutadana i el Reglament Orgànic Municipal. El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Tiana no s’ha modificat des de l’any 1997 i el Reglament de Participació Ciutadana des del 2005. Crear una comissió de treball específica per elaborar la proposta de modificació.
 • Apoderar els consells sectorials existents (Consell Escolar Municipal, Consell Assessor d’Urbanisme, Consell d’Igualtat, Consell de Medi Ambient, Consell de Cultura, Consell de Mitjans de Comunicació, Consell d’Infants, Consell d’Adolescents, Comissió de Patrimoni, Comissió de Festes) amb l’objectiu d’impulsar polítiques més participatives amb una incidència real sobre l’agenda i les polítiques públiques.
 • Crear els següents nous consells sectorials: Consell de Benestar Social, Consell de l’Esport, Consell de Joventut, Consell de la Gent Gran, Consell d’Entitats, Consell de Seguretat Ciutadana i Taula de Cooperació.
 • Fer audiències públiques periòdiques per retre comptes a la ciutadania.
 • Avançar cap a uns pressupostos participatius implicant la ciutadania a partir de la tasca dels consells sectorials. Els pressupostos participatius permeten la participació directa de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos públics en dos àmbits diferents. D’una banda, en la reflexió de necessitats, identificació de demandes i priorització dels pressupostos i de l’altra, en el seguiment de l’execució del pressupost i, per tant, en la rendició de comptes continuada per part dels equips de govern.

 

Apoderem-nos: segona fase

 • Un cop reestructurats i apoderats els consells existents i els de nova creació, impulsar la constitució del Consell de la Vila, consell de consells, principal òrgan de participació del poble, com ja preveu l’actual Reglament de Participació Ciutadana. Una segona cambra de facto, amb l’objectiu de debatre, emetre informes, promoure estudis i fer propostes sobre els grans temes del poble, en coordinació amb el ple municipal.
 • Assajar noves formes de participació i deliberació, com el vot per internet.

Govern obert i atenció a la ciutadania

5.4 Impuls a les polítiques de govern obert

 • Garantir una aplicació rigorosa i efectiva de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Implantar un model de govern obert dins l’Ajuntament que integri les polítiques de transparència, de dades obertes i de participació ciutadana.
 • Crear la regidoria de Transparència.
 • Isaac Salvatierra

 • Crear la Comissió de la transparència i de l’evolució democràtica de les polítiques públiques de Tiana, amb la participació de càrrecs electes, treballadors i treballadores municipals, entitats i ciutadania, que supervisarà l’execució de les polítiques de transparència de l’Ajuntament. També supervisarà la comunicació institucional.
 • Millorar el nou portal de transparència del web municipal i abocar-hi tota la informació pública. La informació serà permanent, actualitzada, comprensible, reutilitzable i contrastable amb la font original.
 • La transparència és una eina clau per prevenir la corrupció: màxima transparència i informació pel que fa a la contractació i a les subvencions públiques.
 • Transmetre els plens municipals en vídeo i ràdio en directe per streaming i incorporar el sistema de videoactes per millorar la transparència i l’eficiència, modernitzar l’oficina de secretaria i eliminar feina absurda a ple segle XXI.
 • Publicar els pressupostos municipals i la seva execució trimestral de manera entenedora al web municipal.
 • Elaborar el Registre de Grups d’Interès previst a la Llei de Transparència.
 • Difondre al web i a les xarxes socials municipals l’agenda pública de l’alcalde i la resta de càrrecs electes, amb indicació i el detall de les activitats celebrades.
 • Informar de manera entenedora de les retribucions dels càrrecs electes.
 • Fer públiques les preactes de la Junta de Govern en menys de 24 hores de la seva realització. Anunciar els grans acords immediatament a la ciutadania.

5.5 Reformar l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania

 • Impulsar un canvi profund en la relació entre l’Ajuntament i la ciutadania a partir d’una reforma integral de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.
 • Reforçar els canals d’atenció: presencial, telèfon, tràmits en línia, xarxes socials municipals, butlletí municipal.
 • Impulsar la finestreta única i l’oficina electrònica per facilitar el tràmits a la ciutadania.
 • Fer una avaluació permanent del temps de resposta de l’Ajuntament i del grau de satisfacció de la ciutadania davant les consultes a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

5.6 Millorar la comunicació de l'activitat municipal

 • Donar a conèixer la informació municipal i les activitats que es fan al poble aprofitant el canal més adient en cada cas, comunicant-ho amb prou antelació.
 • Prioritzar els canals digitals fent un ús auster del paper, per estalvi i per compromís amb el medi ambient.
 • Millorar el nou web municipal i convertir-lo en una mitjà eficaç d’informació, atenció a la ciutadania i gestió de tràmits en línia, a través de la seu electrònica.
 • Editar un butlletí electrònic (newsletter) periòdic amb informació municipal.
 • Crear un llibre d’estil de les xarxes socials municipals per garantir una gestió professional, coherent i eficient.
 • Impulsar eines de missatgeria instantània gratuïta com a canal de difusió i comunicació amb els veïns i veïnes, garantint sempre la protecció de dades personals.
 • Establir un protocol d’actuació per connectar la gestió dels canals digitals amb l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i amb cada una de les àrees municipals amb un temps de resposta òptim.
 • Crear una agenda d’actes centralitzada per millorar la coordinació entre l’Ajuntament i les entitats del poble i per millorar la comunicació.

Mitjans de comunicació públics i transició digital

5.7 Enfortir La Local com a mitjà de comunicació plural i amb vocació de servei públic

 • Crear el Consell de Mitjans de Comunicació, que haurà de nomenar un president de reconegut prestigi professional, que no podrà ser un càrrec vinculat a l’Ajuntament ni ser membre de cap formació política.
 • Aprovar un reglament específic de gestió de Ràdio Tiana i La Local, que passaran a dependre del Consell de Mitjans de Comunicació. Ni l’alcalde, ni la resta de càrrecs electes no tindran potestat per definir o canviar els continguts de les notícies.
 • Enfortir i prioritzar els recursos a La Local dins un procés de transició digital multiplataforma dels mitjans públics que aposti per l’eficiència.

5.8 Avançar cap a l'apoderament digital

Programari lliure

 • Treballar per implementar de manera progressiva el programari lliure en tots els serveis d’informació de l’Ajuntament. No incorporar al web municipal serveis de tercers basats en programari privatiu, o que permeten la recol·lecció de dades per part de qui ofereix el servei. Assegurar en els nous contractes que es publiqui el codi sota llicències lliures.

 

Política de dades

 • Publicar sota llicències lliures i formats reutilitzables tota la informació pública generada o gestionada per l’administració local.
 • Publicar les dades crues generades per a la realització d’estudis finançats amb diners públics, de manera que es puguin comprovar els estudis o fer-ne derivats.
 • Promoure la reutilització d’aquestes dades, mitjançant una publicitat activa, una bona accessibilitat al web municipal, i l’especificació de les llicències.
 • Administrar les dades de caràcter personal únicament dins de l’administració i seguint estrictes criteris de seguretat, garantint els mitjans tècnics i els coneixements per gestionar-les sense dependre de terceres persones. Limitar la recollida de dades de caràcter personal a aquells casos en què prèviament s’han establert les finalitats concretes per a les que seran utilitzades, minimitzant, així, la quantitat de dades personals que es recullen. Implementar mecanismes per donar un màxim de serveis per conèixer, corregir o esborrar dades personals dels sistemes de l’administració; i no només el mínim legal que exigeix la llei europea de protecció de dades (GDPR).

 

Democratització de la tecnologia

 • Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta, així com dotar de recursos els existents (biblioteca, etc).
 • Oferir programes pedagògics en coordinació amb els centres educatius que permetin abordar com treballar la tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania, introduint-hi la perspectiva de gènere. [Veure 2.1]

 

Estàndards lliures

 • Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l’accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més a més, els estàndards que s’utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui que funcionin amb una varietat de dispositius o programari, incloent sempre una opció de programari lliure.
 • Producció digital utilitzant llicències copyleft i Creative Commons que facilitin la reutilització de les obres artístiques i produccions dels/de les creadors/es locals finançades amb fons públics, com a eines de cultura lliure.

Bon veïnatge

5.9 Enfortir els vincles amb Montgat

 • Enfortir els vincles amb el poble veí de Montgat, amb el qual ens uneix una història comuna, buscant noves vies de col·laboració i mancomunació de serveis.

Cooperació al desenvolupament 

5.10 Fomentar la cooperació internacional

 • Aprovar el Marc d’Acció de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament, Pau i Drets Humans de l’Ajuntament de Tiana, el full de ruta que marcarà les línies de la cooperació del consistori, basades en l’Agenda 2030 dels Objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.
 • Promoure la constitució de la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans de Tiana, com a espai de col·laboració i coordinació entre l’Ajuntament i les entitats. La Taula proposarà a quins projectes es destina el pressupost municipal dedicat a la cooperació, educació per al desenvolupament i la solidaritat amb pobles en situació d’empobriment, conflicte bèl·lic, vulneracions dels drets de les dones, destrucció de la biodiversitat, etc.
 • Impulsar campanyes de sensibilització amb l’ajuda de les entitats i l’escola, en el marc del poble educador, per tal d’avançar cap a una ciutadania cada cop més conscient, solidària i compromesa amb les problemàtiques locals i internacionals.